Δικαίωμα ένστασης

16.—(1) Ο γονέας μπορεί να ασκήσει εγγράφως ένσταση στην Κεντρική Επιτροπή κατά αποφάσεως της Επαρχιακής Επιτροπής, αναφορικά με την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση των αναγκών του παιδιού, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σ' αυτόν της σχετικής έκθεσης.

(2) Η Κεντρική Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τυχόν έγγραφες παραστάσεις του γονέα, και με αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να επικυρώσει, τροποποιήσει ή αντικαταστήσει την απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο με Κανονισμούς, που εκδίδονται μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ρυθμίζει κάθε ζήτημα αναφορικά με ένσταση που ασκείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.