Επαναξιολόγηση

15.—(1) Η Επαρχιακή Επιτροπή επαναξιολογεί τις ανάγκες κάθε παιδιού με ειδικές ανάγκες, ανά διετία ή συχνότερα.

(2) Με αίτημα του γονέα, ή με εισήγηση του συνδετικού λειτουργού, η Επαρχιακή Επιτροπή προβαίνει σε συχνότερες επαναξιολογήσεις.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με την αξιολόγηση και ειδικότερα ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται και τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που προκύπτουν ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και για την επαναξιολόγηση.

(4) Κατά την επαναξιολόγηση παιδιών που φοιτούν σε τάξη συνηθισμένου σχολείου ή σε ειδική μονάδα λυκείου ή τεχνικής σχολής ή σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και διάγουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, η Επαρχιακή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκθεσης αξιολόγησης, για ένα ακόμα έτος μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους και ούτω καθεξής μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας τους. Σε τέτοια περίπτωση δημιουργούνται τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που προνοούνται στον παρόντα Νόμο αναφορικά με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.