Επίδοση της έκθεσης της Επαρχιακής Επιτροπής, δικαιώματα και καθήκοντα του γονέα.

14.—(1) Η έκθεση της Επαρχιακής Επιτροπής επιδίδεται χωρίς καθυστέρηση στο γονέα του παιδιού, στον οποίο και γνωστοποιείται εγγράφως το δικαίωμά του δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Ο γονέας του παιδιού μπορεί, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της έκθεσης-

(α) Να προβεί σε έγγραφες παραστάσεις σε σχέση με σημεία της έκθεσης προς τα οποία διαφωνεί·

(β) να πληροφορήσει την Επαρχιακή Επιτροπή ότι προτίθεται να προβεί, με δικές του δαπάνες, σε υπαλλακτικές διευθετήσεις για παροχή στο παιδί της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής σε ιδιωτικό σχολείο ή άλλως, ανάλογα με την περίπτωση· και

(γ) να προτείνει τη διακοπή της περαιτέρω εκπαίδευσης του παιδιού, παρέχοντας και τους λόγους γι' αυτό, σε περίπτωση που το παιδί φοιτά σε συνηθισμένο σχολείο και που έχει συμπληρώσει τις βαθμίδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

(3) Σε περίπτωση υποβολής παραστάσεων ή προτάσεων για υπαλλακτικές διευθετήσεις ή διακοπή της εκπαίδευσης δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η Επαρχιακή Επιτροπή, αφού εξετάσει το θέμα, συντάσσει σχετική έκθεση και αποφασίζει αιτιολογημένα για-

(α) Την έγκριση ή απόρριψη της παροχής της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής, όπως την εισηγείται ο γονέας·

(β) τη διακοπή της εκπαίδευσης, με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού.

(4) Η έκθεση της Επαρχιακής Επιτροπής, δυνάμει του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου-

(α) Επιδίδεται χωρίς καθυστέρηση στο γονέα του παιδιού, στον οποίο και γνωστοποιείται εγγράφως το δικαίωμά του να υποβάλει ένσταση στην Κεντρική Επιτροπή, όπως προνοείται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόμου· και

(β) διαβιβάζεται στην Κεντρική Επιτροπή και στο διευθυντή του σχολείου ή άλλου χώρου στον οποίο θα παρασχεθεί, εν όλω ή εν μέρει, η προσδιορισθείσα ειδική αγωγή.

(5) Ο γονέας του παιδιού, με βάση την έκθεση της Επαρχιακής Επιτροπής, εγγράφει και διατηρεί το παιδί στο σχολείο ή άλλο χώρο που καθορίζεται σ' αυτή.