Φοίτηση σε συνηθισμένο σχολείο

18.—(1) Παιδιά για τα οποία έχει προσδιοριστεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση φοιτούν σε συνηθισμένα σχολεία με κατάλληλες υποδομές, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και στο εξατομικευμένο πρόγραμμά τους.

(2) Ο Υπουργός μεριμνά-

(α) Για τη δημιουργία ειδικών μονάδων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης που εκδίδει η Επαρχιακή Επιτροπή·

(β) για τη διασφάλιση της ενημέρωσης, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς αλλά και οποτεδήποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, με σεμινάρια, διαλέξεις ή με κάθε άλλο τρόπο των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται, αμέσως ή εμμέσως, στην εκπαίδευση παιδιών για τα οποία προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση· και

(γ) για τη διασφάλιση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των άλλων μαθητών μέσω του διευθυντή του σχολείου.

(3) Ο διευθυντής κάθε συνηθισμένου σχολείου, σε συνεργασία με το συνδετικό λειτουργό, διαβιβάζει υπηρεσιακώς γραπτή αναφορά σχετικά με εκπαιδευτικό ή άλλο επιστημονικό ή βοηθητικό προσωπικό, διευκολύνσεις, εξοπλισμό ή κτιριακές διαρρυθμίσεις που χρειάζονται για αποτελεσματική παροχή της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών που φοιτούν στο σχολείο του.

(4)(α) Παιδιά για τα οποία έχει προσδιοριστεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση υποβάλλονται σε εξετάσεις και σε διαγωνίσματα του ίδιου επιπέδου και απαιτήσεων όπως και για τους υπόλοιπους μαθητές, που προνοούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προσαρμοσμένα στις επιστημονικά αξιολογημένες ειδικές τους ανάγκες.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι οποίοι προσδιορίζουν τις αναγκαίες προσαρμογές για κάθε περίπτωση.

(5) Παιδιά για τα οποία προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση που φοιτούν σε συνηθισμένη τάξη ή ειδική μονάδα συνηθισμένου σχολείου προάγονται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλα τα παιδιά, με βάση το ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

(6) Στο παιδί με ειδικές ανάγκες χορηγείται συνηθισμένο απολυτήριο, με τις κατάλληλες παρατηρήσεις, όπου χρειάζονται:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις όπου το παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη από το εδάφιο (4) δοκιμασία, έπειτα από εισήγηση της Επαρχιακής Επιτροπής χορηγείται στο παιδί πιστοποιητικό παρακολούθησης.