Δημόσια σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

19. Τα δημόσια σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, που αποτελούν μέρος του κοινού κορμού του εκπαιδευτικού συστήματος-

(α) Ιδρύονται, διοικούνται και στελεχώνονται με το αναγκαίο διδακτικό και άλλο επιστημονικό (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, γιατροί, φυσιοθεραπευτές και άλλοι) υποστηρικτικό και βοηθητικό προσωπικό,

(β) εφοδιάζονται με σύγχρονα μέσα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους, και

(γ) συντηρούνται και λειτουργούν, όπως τα συνηθισμένα σχολεία.