Προγραμματισμός αναγκών σε βοηθητικό προσωπικό για κάθε σχολική χρονιά

19Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν την αξιολόγηση των αναγκών παιδιών σε ειδική αγωγή και εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι Επαρχιακές Επιτροπές, για σκοπούς βασικού προγραμματισμού κάθε σχολικής χρονιάς, καθορίζουν τις βασικές ανάγκες σε βοηθητικό προσωπικό μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου, που προηγείται της έναρξης της σχολικής χρονιάς, και ενημερώνουν για τις εν λόγω ανάγκες το Υπουργείο.

(2) Το Υπουργείο ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση για τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) ανάγκες τις Σχολικές Εφορείες, οι οποίες προβαίνουν στις ανάλογες προσλήψεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου.