Ιδιωτικά σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

20.—(1) Ιδιωτικά σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν, τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύ νόμου περί Ιδιωτικών Σχολείων και εφόσον είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας σχολείου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που παρέχεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης παρέχεται, αφού ληφθούν υπόψη η στελέχωσή τους με διδακτικό και άλλο επιστημονικό ή μη προσωπικό, ο εξοπλισμός και οι κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις τους, η περιοχή στην οποία βρίσκονται και κάθε άλλος παράγοντας σχετικός με την αποστολή των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκδίδει Κανονισμούς, με τους οποίους καθορίζονται-

(α) Η χρονική διάρκεια των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

(β) η διαδικασία και οι όροι για ανανέωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

(γ) η διαδικασία και οι όροι για ακύρωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

(δ) η στελέχωση και τα προσόντα του προσωπικού, και

(ε) κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων" ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.