Φοίτηση σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

21.—(1) Τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης εντάσσονται σε ομάδες, που συγκροτούνται λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας και των ιδιαιτεροτήτων κάθε παιδιού, καθώς και της πολυθεματικά αξιολογημένης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που προσδιορίζεται γι' αυτά.

(2) Ο αριθμός των μαθητών στις ομάδες καθορίζεται, με βάση τις αξιολογημένες ανάγκες κάθε παιδιού, από ομάδα που αποτελείται από έναν Επιθεωρητή Ειδικής Εκπαίδευσης, έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο, έναν εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης, όλοι από το δημόσιο τομέα, και το διευθυντή του σχολείου.

(3) Η εκπαιδευτική πολιτική των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και προσαρμόζεται στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση που προσδιορίζεται για το κάθε παιδί που φοιτά σ' αυτά:

Νοείται ότι η εκπαιδευτική πολιτική περιλαμβάνει σύστημα συνεχούς επαφής των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με τα συνηθισμένα σχολεία της περιοχής τους και διοργάνωσης κοινών δραστηριοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι δεν ιδρύονται και δε λειτουργούν σχολεία ειδικής αγωγής που δε συστεγάζονται με συνηθισμένα σχολεία, εκτός εάν το Υπουργικό Συμβούλιο, για εξαιρετικούς λόγους, κρίνει διαφορετικά.