Ιδιωτικές σχολές

22. Το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκδίδει Κανονισμούς σχετικούς με τις αναγκαίες για παιδιά με ειδικές ανάγκες αναπροσαρμογές τών κτιρίων κάθε ιδιωτικής σχολής.