Ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

23. Το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκδίδει Κανονισμούς σχετικούς με την ειδική εκπαίδευση που παρέχεται από ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.