Αδικήματα

26. Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες.