Υπηρεσιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

25.-(1) Καθιδρύεται Υπηρεσιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που αποτελείται από λειτουργούς τμημάτων και υπηρεσιών του Υπουργείου.

(2) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Υπηρεσιακής Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό.

(3) Η Υπηρεσιακή Επιτροπή-

(α) Συντονίζει και επιβλέπει την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και συνεργάζεται με την Υπηρεσία, Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Υπουργείου για καταρτισμό προγραμμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

(β) συνεργάζεται με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου για θέματα της αρμοδιότητας της υπηρεσίας αυτής,

(γ) συνεργάζεται με την Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου αναφορικά με θέματα παιδιών με ειδικές ανάγκες,

(δ) ελέγχει και αξιολογεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης,

(ε) διεξάγει επιστημονικές έρευνες αναφορικά με θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό,

(στ) αναθέτει σε ειδικό λειτουργό ή σε διεπιστημονικές ή διεπαγγελματικές ομάδες να επισκέπτονται χώρους παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τόπους διαμονής ή τους τόπους νοσηλείας παιδιών με ειδικές ανάγκες και να παρέχουν ειδική συμβουλευτική υποστήριξη τόσο προς τους εκπαιδευτικούς ή άλλους ειδικούς όσο και προς τους εκπαιδευομένους· και

(ζ) μελετά θέματα που ανατίθενται σ' αυτή από το Συμβούλιο.

(4) Η Υπηρεσιακή Επιτροπή, μετά τη συμπλήρωση της παρεχόμενης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για κάθε παιδί, αποστέλλει, με τη συγκατάθεση των γονέων ή του παιδιού, προς την αρμόδια υπηρεσία για θέματα αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προς κάθε άλλη σχετική κατά περίπτωση υπηρεσία, δελτίο με τα στοιχεία για τις ικανότητες και εδικές ανάγκες κάθε παιδιού με σκοπό την εργοδότηση και την παροχή βοήθειας.

(5) Ο Υπουργός μεριμνά για τη στελέχωση της Υπηρεσιακής Επιτροπής με το απαραίτητο επιστημονικό, διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό.