Κανονισμοί

27. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και για ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρέπει ή είναι δυνατό να ρυθμιστεί με Κανονισμούς.