Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Γονέας» σημαίνει το φυσικό ή θετό πατέρα ή τη φυσική ή θετή μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που ασκεί νόμιμα την κηδεμονία του·

«ειδική αγωγή και εκπαίδευση» σημαίνει την παροχή της αναγκαίας βοήθειας στο παιδί με ειδικές ανάγκες για τη συνολική ανάπτυξή του σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον ψυχολογικό, στον κοινωνικό, στον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (προδημοτικής, δημοτικής, μέσης, ανώτερης και ανώτατης), και στην προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση στα σχολεία, όπου αυτό είναι δυνατό, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τη διδασκαλία καθημερινών δεξιοτήτων αυτομέριμνας, ατομικής υγιεινής, διακίνησης, γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας, τη συναισθηματική καλλιέργεια και γενικά την εξασφάλιση όλων των μέσων, εφοδίων και του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τη σχολική και κοινωνική ένταξή του και ανεξάρτητη ζωή·

«Επαρχιακές Επιτροπές» σημαίνει Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που καθιδρύονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου·

«επίδοση» σημαίνει προσωπική επίδοση επιμαρτυρούμενη εγγράφως από το συνδετικό λειτουργό ή άλλο λειτουργό της Επαρχιακής Επιτροπής-

«ειδική μονάδα» σημαίνει μονάδα που λειτουργεί σε συνηθισμένο σχολείο για παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου-

«Κεντρική Επιτροπή» σημαίνει την Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που καθιδρύεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου-

«παιδί» σημαίνει άτομο από την ηλικία των τριών ετών μέχρι τη συμπλήρωση όλου του φάσματος τον κύκλου σπονδών, όπως αναφέρεται στην ερμηνεία του όρου «ειδική αγωγή και εκπαίδευση»·

«παιδί με ειδικές ανάγκες» σημαίνει παιδί που έχει σοβαρή μαθησιακή ή ειδική μαθησιακή, λειτουργική ή προσαρμοστική δυσκολία, που οφείλεται σε σωματικές (συμπεριλαμβανομένων των αισθητηριακών), διανοητικές ή άλλες γνωστικές ή ψυχικές ανεπάρκειες και που παρίσταται ανάγκη να του παρασχεθεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Παιδί έχει μαθησιακή, ειδική μαθησιακή, λειτουργική ή προσαρμοστική δυσκολία, αν-

(i) έχει σημαντικά μεγαλύτερη δυσκολία μάθησης ή προσαρμογής σε σύγκριση με την πλειονότητα των παιδιών της ηλικίας του· ή

(ii) έχει ανικανότητα που του αποκλείει τη δυνατότητα ή το παρεμποδίζει να χρησιμοποιεί τις εκπαιδευτικές διευκολύνσεις του είδους που γενικά διαθέτουν τα σχολεία για παιδιά της ηλικίας του· «προδημοτική ειδική αγωγή» σημαίνει την αγωγή που παρέχεται από το κράτος προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες από τη συμπλήρωση των τριών ετών μέχρι την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν κατά τρόπο που να ενταχθούν σ' αυτό, και περιλαμβάνει εκπαίδευση προς τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες-

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου·

«συνδετικός λειτουργός» σημαίνει ειδικά καταρτισμένο λειτουργό που ανήκει στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία-

«συνηθισμένο σχολείο» σημαίνει οποιοδήποτε κοινοτικό, δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, άλλο από σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης·

«σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης» σημαίνει δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου για παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες·

«Υπηρεσιακή Επιτροπή» σημαίνει την Υπηρεσιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 25 του παρόντος Νόμου·

«Υπουργός» και «Υπουργείο» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αντίστοιχα.

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδει σ' αυτούς η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προδημοτική, δημοτική, μέση, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, ανάλογα με την περίπτωση.