Καθίδρυση Συμβουλίου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

24.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τους Διευθυντές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Υπουργείου (Δημοτική, Μέση, Μέση Τεχνική και Επαγγελματική, Ανώτερη και Ανώτατη), τον Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό του Υπουργείου Υγείας, το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ανά έναν εκπρόσωπο από τους επαγγελματικούς συνδέσμους των γιατρών, των ψυχολόγων, των λογοθεραπευτών και τέσσερις εκπροσώπους των οργανωμένων γονέων.

(2) Τα μέλη του Συμβουλίου, η θητεία των οποίων είναι τριετής, διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση τους όρους που καθορίζονται στο έγγραφο διορισμού τους.

(3) Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Συμβουλίου ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Το Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο και εκδίδει εσωτερικό κανονισμό για ρύθμιση κάθε θέματος αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του.

(5) Το Συμβούλιο παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και διατυπώνει εισηγήσεις στον Υπουργό-

(α) Για γενικά θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

(β) για σχέδια ανάπτυξης της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

(γ) για συναφή ειδικά θέματα που παραπέμπονται σ' αυτό από τον Υπουργό, και

(δ) για συναφή ειδικά θέματα που εγείρονται εγγράφως από εξειδικευμένους φορείς όπως η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων ή οι σύνδεσμοι γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες ή οι συνομοσπονδίες τους.

(6) Το Συμβούλιο εισηγείται τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών αναφορικά με θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

(7) Το Συμβούλιο μπορεί-

(α) Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο, ειδικό ή μη, κρίνει αναγκαίο για να διατυπώσει απόψεις αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του-

(β) να διορίζει υπεπιτροπές για μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων· και

(γ) να αποστέλλει θέματα προς μελέτη στην Υπηρεσιακή Επιτροπή.