Συνδετικοί λειτουργοί

13.—(1) Ο Υπουργός ορίζει από το μόνιμο υφιστάμενο εξειδικευμένο προσωπικό της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται ανά επαρχία, λειτουργούς που κατέχουν προσόντα σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα του συνδετικού λειτουργού.

(2) Τα καθήκοντα των συνδετικών λειτουργών είναι συναφή με την αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνουν-

(α) Καταρτισμό σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς του παιδιού εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης και παρακολούθησης της εξέλιξης του παιδιού στη βάση των αξιολογημένων αναγκών του·

(β) παροχή στήριξης και καθοδήγησης στους γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες·

(γ) παροχή μέσων, διευκολύνσεων και απαλλαγών·

(δ) συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, το διδακτικό προσωπικό και κάθε άλλο εμπλεκόμενο, με στόχο την αποτελεσματική παροχή της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, την επίλυση προβλημάτων που αναφύονται και την παροχή κάθε βοήθειας, στα πλαίσια της έννοιας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης· και

(ε) σύνταξη και υποβολή, μέσω του οικείου επιθεωρητή, προς την Επαρχιακή Επιτροπή, τουλάχιστον ανά εξαμηνία, εκθέσεων αναφορικά με κάθε παιδί για το οποίο έχουν ευθύνη, οι οποίες περιλαμβάνουν αναφορά στις απόψεις του γονέα του παιδιού, της διεύθυνσης του σχολείου, του διδακτικού προσωπικού και κάθε άλλου εμπλεκομένου στην παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο κάθε παιδί.