Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 16, 17, 21, 22, 25, 35, 41,43 και 46 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1.Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, Νόμος του 2018.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρχή που καθορίζεται ως τέτοια δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3·

«Δικαστήριο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόμου·

«διοικητικό όργανο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου·

«ηλεκτρονική ταυτότητα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ»·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/679» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Ε·

«πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας» σημαίνει νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή να εκδίδει και να διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ταυτότητες·

«Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» σημαίνει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου  Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

«Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω σε θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

(3) Στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα, οποιαδήποτε αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό, Εκτελεστική Απόφαση ή άλλη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

2Α.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς και η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

(2) Ο παρών Νόμος θεσπίζει κανόνες που αφορούν-

(α) στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στη Δημοκρατία,

(β) στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014,

(γ) στην εξουσιοδότηση, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και των παροχέων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, και

(δ) στη νομική ισχύ των υπηρεσιών εμπιστοσύνης ως αποδεικτικών στοιχείων.

Γενικό δικαίωμα πρόσβασης χρηστών

2Β. Όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας στη Δημοκρατία, μέσω ενός διαλειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, στο πλαίσιο του οποίου εκδίδονται μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εξασφαλίζεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στη Δημοκρατία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καθορισμός αρμόδιας αρχής

3.-(1) Αρμόδια αρχή, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, ορίζεται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενεργώντας δια του Διευθυντή του ή οποιουδήποτε άλλου γενικά ή ειδικά εξουσιοδοτημένου από τον Διευθυντή προσώπου.

(2) Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που διεξάγονται από ή στη Δημοκρατία και μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(3) Ειδικότερες αρμοδιότητες, εξουσίες, δραστηριότητες και καθήκοντα εποπτείας που συντελούν στην υλοποίηση των στόχων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και του παρόντος Νόμου, δύναται να ανατίθενται στην αρμόδια αρχή, δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.

(4) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή-

(α) συμβουλεύει τον Υφυπουργό επί θεμάτων που αφορούν στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στη Δημοκρατία,

(β) κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που είναι επιλέξιμα για κοινοποίηση,

(γ) εξετάζει αιτήσεις και χορηγεί, τροποποιεί ή τερματίζει εξουσιοδότηση σε πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και δυνάμει διαδικασιών που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17,

(δ) εξετάζει αιτήσεις και χορηγεί, τροποποιεί ή τερματίζει εξουσιοδότηση σε παροχέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που αυτός παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και δυνάμει διαδικασιών που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17,

(ε) εκδίδει αποφάσεις, που περιλαμβάνουν κανόνες, πρότυπα και τεχνικούς οδηγούς, καθώς και καθοδήγηση, εποπτεία και έλεγχο της εφαρμογής και συμμόρφωσης με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014,

(στ) τηρεί και ενημερώνει το Μητρώο,

(ζ) εισπράττει τέλη και επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων,

(η) απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 8, την παραχώρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών αναγκαίων για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

(θ) δύναται, μέσω του Διευθυντή της, να μεταβιβάζει γραπτώς σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή/και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί ή τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου της χορηγούν και της αναθέτουν, αντίστοιχα, και, σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, διατηρεί την εξουσία να ασκεί τη μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το μεταβιβαζόμενο καθήκον κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(5)  Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4), έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες της αρμόδιας αρχής προς αυτό.

(6) Η αρμόδια αρχή δύναται, μέσω του Διευθυντή της, να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που διενεργήθηκε δυνάμει του εδαφίου (4), με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

Φορέας υπεύθυνος για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

3Α. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, ως φορέας υπεύθυνος για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στη Δημοκρατία, ορίζεται η αρμόδια αρχή.

Κοινοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης

3Β. Σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων στη Δημοκρατία

3Γ. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, η έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικής ταυτότητας στη Δημοκρατία επιτρέπεται όπως διενεργείται από νομικά πρόσωπα που είναι εγκεκριμένοι παροχείς υπηρεσιών εμπιστοσύνης και έχουν εξουσιοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 3Δ ως πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας, για να εκδίδουν μέσα ηλεκτρονικών ταυτοποιήσεων και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικές ταυτοποιήσεις χρηστών.

Εξουσιοδότηση παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας

3Δ.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί, τροποποιεί ή τερματίζει εξουσιοδότηση σε εγκεκριμένους παροχείς υπηρεσιών εμπιστοσύνης για να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δυνάμει διαδικασιών, προτύπων και εντύπων που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.

(2) Με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εξουσιοδότηση, παρέχονται δικαιώματα και επιβάλλονται υποχρεώσεις στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας, περιλαμβανομένης της καταβολής τελών υποβολής αίτησης και τελών έκδοσης εξουσιοδότησης και καταχώρισης στο Μητρώο, που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.

Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

3Ε.-(1) Εγκαθιδρύεται δημόσιο μητρώο με την ονομασία Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, το οποίο τηρεί, καταρτίζει και ενημερώνει η αρμόδια αρχή και είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση από το κοινό χωρίς χρέωση και σε αυτό καταχωρίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με τους εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας:

(α) Όνομα και εγγεγραμμένο γραφείο,

(β) ημερομηνία εξουσιοδότησης, και

(γ) κατάσταση χορηγηθείσας εξουσιοδότησης.

(2) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη δημοσίευση επικαιροποιημένου Μητρώου, ανά εξάμηνο, στον διαδικτυακό τόπο της.

(3) Θέματα που αφορούν στο Μητρώο και στη λειτουργία του, περιλαμβανομένου και του επιβαλλόμενου τέλους εγγραφής στο Μητρώο, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.

Εποπτικός Φορέας

4. Εποπτικός φορέας, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, ορίζεται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενεργώντας διά του Διευθυντή του.

Κατάλογοι Εμπιστοσύνης

5. Φορέας υπεύθυνος για την κατάρτιση, την τήρηση και τη δημοσίευση εθνικών καταλόγων εμπιστοσύνης, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, ορίζεται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενεργώντας διά του Διευθυντή του.

Έναρξη παροχής εγκεκριμένης υπηρεσίας εμπιστοσύνης

6.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (2), εξουσιοδότηση στον παροχέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και δυνάμει διαδικασιών που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου.

(2) Με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εξουσιοδότηση παρέχονται δικαιώματα και επιβάλλονται υποχρεώσεις στον παροχέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των τελών που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17.

Κοινοποίηση έναρξης παροχής υπηρεσίας εμπιστοσύνης

7.-(1)(α) Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 14 και του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, παροχέας υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία και δεν έχει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει της αναφερόμενης στο άρθρο 6 διαδικασίας, δύναται να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

(β) Παροχέας που προτίθεται να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α), προτού αρχίσει να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης υποβάλλει σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.

(2)(α) Παροχέας υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας, δύναται να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία.

(β) Παροχέας που προτίθεται να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α), προτού αρχίσει να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης υποβάλλει σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.

Παροχή πληροφοριών

8.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο την παροχή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών οικονομικής φύσης, τις οποίες εύλογα κρίνει αναγκαίες για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της και εκτέλεσης των καθηκόντων της.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) η αρμόδια αρχή δεν κοινοποιεί πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επιχειρηματικού απορρήτου, ιδίως πληροφορίες σχετικές με επιχειρήσεις, τις εμπορικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους που τις αφορούν.

(3) H αρμόδια αρχή δύναται, κατά την κρίση της και εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, να προβαίνει σε κοινοποίηση πληροφοριών, νοουμένου ότι αυτή είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και εφόσον συνεκτιμηθούν τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρήσεων που παρέχουν τις πληροφορίες και η προστασία του βιομηχανικού και επαγγελματικού τους απορρήτου.

(4) Το εδάφιο (2) δεν εμποδίζει τη δημοσίευση πληροφοριών αναφορικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποδείξεως Νόμου, ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε ποινική ή πολιτική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον Δικαστηρίου.

(2) Ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικού οργάνου.

(3) Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, η απαίτηση για υπογραφή σε διαδικασίες ενώπιον διοικητικού οργάνου πληρούται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Νομική ισχύς ηλεκτρονικών σφραγίδων

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποδείξεως Νόμου, ηλεκτρονική σφραγίδα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε ποινική ή πολιτική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον Δικαστηρίου.

(2) Ηλεκτρονική σφραγίδα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικού οργάνου.

(3) Εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα θεωρείται τεκμήριο της ακεραιότητας των δεδομένων και της ορθότητας της προέλευσης των δεδομένων με τα οποία συνδέεται.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, η απαίτηση για σφραγίδα σε διαδικασίες ενώπιον διοικητικού οργάνου, πληρούται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.

Νομική ισχύς ηλεκτρονικών χρονοσφραγίδων

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποδείξεως Νόμου, ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε ποινική ή πολιτική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον Δικαστηρίου.

(2) Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικού οργάνου.

(3) Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα θεωρείται τεκμήριο της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας που αναφέρει, καθώς και της ακεραιότητας των δεδομένων με τα οποία συνδέονται η ημερομηνία και η ώρα.

Νομική ισχύς ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποδείξεως Νόμου, δεδομένα τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται με τη χρήση ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και τα οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληρούν όλες τις απαιτήσεις για την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης, γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε ποινική ή πολιτική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον Δικαστηρίου.

(2) Δεδομένα τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται με τη χρήση ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και τα οποία δυνατό να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληρούν όλες τις απαιτήσεις για την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης, γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικού οργάνου.

(3) Δεδομένα που αποστέλλονται και λαμβάνονται με τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης θεωρούνται ως τεκμήριο της ακεραιότητας των δεδομένων, της αποστολής από τον ταυτοποιημένο αποστολέα και της παραλαβής από τον ταυτοποιημένο αποδέκτη των δεδομένων και της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας της αποστολής και λήψης των δεδομένων που αναφέρονται από την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης.

Νομική ισχύς ηλεκτρονικών εγγράφων

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποδείξεως Νόμου, ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία αφορούν την αυθεντικότητα της ηλεκτρονικής συνδιαλλαγής και είναι σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, γίνονται αποδεκτά σε οποιαδήποτε ποινική ή πολιτική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον Δικαστηρίου.

(2) Ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία αφορούν την αυθεντικότητα της ηλεκτρονικής συνδιαλλαγής και είναι σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, γίνονται αποδεκτά σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικού οργάνου.

Αδικήματα και ποινές

14.-(1) Πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε πράξη ή παράλειψη, κατά παράβαση-

(α) Tων διατάξεων των παραγράφων (ε) και (στ) του άρθρου 7, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 19, της παραγράφου 1 του άρθρου 20, των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 24, της παραγράφου 1 του άρθρου 28, της παραγράφου 1 του άρθρου 29, της παραγράφου 1 του άρθρου 33, της παραγράφου 1 του άρθρου 34, της παραγράφου 1 του άρθρου 38, της παραγράφου 1 του άρθρου 39, του άρθρου 40, της παραγράφου 1 του άρθρου 44, και της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014,

(β) οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 αντίστοιχα,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(1Α) Πρόσωπο το οποίο απέκτησε εξουσιοδότηση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο παράνομο ή αντικανονικό τρόπο ή διαπράττει ή επιτρέπει παραβίαση ασφαλείας ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο δεν παρέχει ζητούμενη από αυτό πληροφορία, κατά παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 8, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και των αξιωματούχων τους

14Α.-(1) Σε περίπτωση που διαπράττεται από νομικό πρόσωπο οποιοδήποτε αδίκημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη  συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή από πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό, καθώς και το νομικό πρόσωπο, υπέχει ποινική ευθύνη και δύναται να διωχθεί ποινικά σε σχέση με το εν λόγω ποινικό αδίκημα.

(2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, το οποίο δεν είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής, ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, εφαρμόζονται, σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του, οι διατάξεις του εδαφίου (1), ως εάν το πρόσωπο αυτό να ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

(3) Σε περίπτωση καταδίκης νομικού προσώπου δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), υπόκειται στις αντίστοιχες ποινές που καθορίζονται στο άρθρο 14, ανάλογα με το αδίκημα που διαπράχθηκε από αυτό.

Διοικητικό πρόστιμο

15.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, λόγω παράβασης ή μη συμμόρφωσης-

(α) Mε διάταξη του παρόντος Νόμου, ή Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 17 και 18 αντίστοιχα,

(β) με διάταξη Κανονισμών ή Εκτελεστικών Πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ή

(γ) με τους όρους, τις προϋποθέσεις ή τους περιορισμούς οποιασδήποτε εξουσιοδότησης,

το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για κάθε παράβαση ή μη συμμόρφωση, που συντελείται ημερησίως.

(2) Η αρμόδια αρχή, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της αυτή, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να πράξει τούτο και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(3) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία-

(α) Kαθορίζεται η παράβαση· και

(β) περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με-

(i) το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στον υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16·

(ii) το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος· και

(iii) την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ασκηθούν τα δικαιώματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii):

Νοείται ότι, η απόφαση καθίσταται εκτελεστή με την κοινοποίησή της στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή/και παράλειψης καταβολής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(5)(α) Η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στο διαδικτυακό της τόπο, οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο επιβάλλει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τύπο και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο, ύστερα από σχετική ενημέρωση του εν λόγω προσώπου για την επιβολή αυτού.

(β) Σε περίπτωση που απόφαση της αρμόδιας αρχής για την επιβολή διοικητικού προστίμου ανακληθεί από την ίδια ή ακυρωθεί από τον Υπουργό ή το Διοικητικό Δικαστήριο, η αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες στο διαδικτυακό της τόπο.

Ιεραρχική προσφυγή

16.-(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό κατά της απόφασης της αρμόδιας αρχής για επιβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 ή/και όσον αφορά τον τερματισμό εξουσιοδότησης η οποία παρέχεται σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής, σύμφωνα με το εδάφιο (1), δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Υπουργός αφού ακούσει τον προσφεύγοντα ή δώσει την ευκαιρία σε αυτόν να εκθέσει τις απόψεις του γραπτώς, αποφασίζει επί αυτής, σύμφωνα με το εδάφιο (4), το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

(4) Ο Υπουργός, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της προσφυγής, εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς στον προσφεύγοντα την απόφασή του επί της προσφυγής με την οποία δύναται να-

(α) Eπικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(δ) εκδώσει νέα απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Το διοικητικό πρόστιμο ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία εάν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου, είτε, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, από την κοινοποίηση της επί της προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.

Έκδοση Κανονισμών

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού με Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδί-δονται με βάση τον παρόντα Νόμο δύναται να προβλέπουν για-

(α) Tον τρόπο άσκησης των αναφερόμενων στο άρθρο 3 αρμοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων εποπτείας της αρμόδιας αρχής,

(α1) τον καθορισμό των διαδικασιών εξουσιοδότησης παρόχων υπηρεσιών ηλεκ-τρονικής ταυτότητας και των επιβαλλόμενων τελών, καθώς και την τήρηση του Μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3Δ και 3Ε,

(β) τον καθορισμό των αναφερόμενων στο άρθρο 6 διαδικασιών εξουσιοδότησης και τελών,

(γ) τις αναφερόμενες στο άρθρο 7 λεπτομέρειες κοινοποίησης,

(δ) οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, για σκοπούς εναρμόνισης με νομικά δεσμευτικές ή μη πράξεις, εξαιρουμένων πράξεων τεχνικού περιεχομένου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προβλέπουν για τη διάπραξη αδικήματος, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεών τους, καθώς και την επιβολή ποινών που δεν υπερβαίνουν τις ποινές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να προβλέπουν την έκδοση Διαταγμάτων ή/και Γνωστοποιήσεων από την αρμόδια αρχή για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών και την τροποποίηση των Παραρτημάτων τους.

Δημοσίευση ειδοποίησης από την αρμόδια αρχή

17Α. Πριν από την έκδοση Κανονισμών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17, η αρμόδια αρχή δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, ειδοποίηση η οποία περιλαμβάνει-

(α) δήλωση ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να εκδώσει Κανονισμούς,

(β) τη διεύθυνση από την οποία δύναται να ληφθούν αντίτυπα των προτεινόμενων Κανονισμών, και

(γ) το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύναται να υποβληθούν γραπτές παραστάσεις προς την αρμόδια αρχή, σε σχέση με τους προτεινόμενους Κανονισμούς, το οποίο δεν δύναται να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης.

Έκδοση Διαταγμάτων

18. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Διατάγματα για-

(α) Tη ρύθμιση θεμάτων τεχνικού χαρακτήρα·

(β) την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και των νομικά δεσμευτικών ή μη πράξεων, τεχνικού περιεχομένου που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(γ) την εφαρμογή ενωσιακών Κανονισμών ή Εκτελεστικών Πράξεων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίοι αφορούν θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές·

(δ) την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Κατάργηση νόμου

19. Οι περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2004 έως 2012 καταργούνται.