Διοικητικό πρόστιμο

15.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, λόγω παράβασης ή μη συμμόρφωσης-

(α) Mε διάταξη του παρόντος Νόμου, ή Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 17 και 18 αντίστοιχα,

(β) με διάταξη Κανονισμών ή Εκτελεστικών Πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ή

(γ) με τους όρους, τις προϋποθέσεις ή τους περιορισμούς οποιασδήποτε εξουσιοδότησης,

το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για κάθε παράβαση ή μη συμμόρφωση, που συντελείται ημερησίως.

(2) Η αρμόδια αρχή, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της αυτή, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να πράξει τούτο και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(3) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία-

(α) Kαθορίζεται η παράβαση· και

(β) περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με-

(i) το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στον υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16·

(ii) το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος· και

(iii) την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ασκηθούν τα δικαιώματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii):

Νοείται ότι, η απόφαση καθίσταται εκτελεστή με την κοινοποίησή της στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή/και παράλειψης καταβολής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(5)(α) Η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στο διαδικτυακό της τόπο, οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο επιβάλλει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τύπο και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο, ύστερα από σχετική ενημέρωση του εν λόγω προσώπου για την επιβολή αυτού.

(β) Σε περίπτωση που απόφαση της αρμόδιας αρχής για την επιβολή διοικητικού προστίμου ανακληθεί από την ίδια ή ακυρωθεί από τον Υπουργό ή το Διοικητικό Δικαστήριο, η αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες στο διαδικτυακό της τόπο.