Ιεραρχική προσφυγή

16.-(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό κατά της απόφασης της αρμόδιας αρχής για επιβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 ή/και όσον αφορά τον τερματισμό εξουσιοδότησης η οποία παρέχεται σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής, σύμφωνα με το εδάφιο (1), δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Υπουργός αφού ακούσει τον προσφεύγοντα ή δώσει την ευκαιρία σε αυτόν να εκθέσει τις απόψεις του γραπτώς, αποφασίζει επί αυτής, σύμφωνα με το εδάφιο (4), το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

(4) Ο Υπουργός, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της προσφυγής, εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς στον προσφεύγοντα την απόφασή του επί της προσφυγής με την οποία δύναται να-

(α) Eπικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(δ) εκδώσει νέα απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Το διοικητικό πρόστιμο ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία εάν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου, είτε, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, από την κοινοποίηση της επί της προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.