Έκδοση Κανονισμών

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού με Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδί-δονται με βάση τον παρόντα Νόμο δύναται να προβλέπουν για-

(α) Tον τρόπο άσκησης των αναφερόμενων στο άρθρο 3 αρμοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων εποπτείας της αρμόδιας αρχής,

(α1) τον καθορισμό των διαδικασιών εξουσιοδότησης παρόχων υπηρεσιών ηλεκ-τρονικής ταυτότητας και των επιβαλλόμενων τελών, καθώς και την τήρηση του Μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3Δ και 3Ε,

(β) τον καθορισμό των αναφερόμενων στο άρθρο 6 διαδικασιών εξουσιοδότησης και τελών,

(γ) τις αναφερόμενες στο άρθρο 7 λεπτομέρειες κοινοποίησης,

(δ) οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, για σκοπούς εναρμόνισης με νομικά δεσμευτικές ή μη πράξεις, εξαιρουμένων πράξεων τεχνικού περιεχομένου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προβλέπουν για τη διάπραξη αδικήματος, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεών τους, καθώς και την επιβολή ποινών που δεν υπερβαίνουν τις ποινές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να προβλέπουν την έκδοση Διαταγμάτων ή/και Γνωστοποιήσεων από την αρμόδια αρχή για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών και την τροποποίηση των Παραρτημάτων τους.