Έκδοση Κανονισμών

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού με Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδί-δονται με βάση τον παρόντα Νόμο δύναται να προβλέπουν για-

(α) Tον τρόπο άσκησης των αναφερόμενων στο άρθρο 3 αρμοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων εποπτείας της αρμόδιας αρχής,

(β) τον καθορισμό των αναφερόμενων στο άρθρο 6 διαδικασιών εξουσιοδότησης και τελών,

(γ) τις αναφερόμενες στο άρθρο 7 λεπτομέρειες κοινοποίησης,

(δ) οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, για σκοπούς εναρμόνισης με νομικά δεσμευτικές ή μη πράξεις, εξαιρουμένων πράξεων τεχνικού περιεχομένου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.