Δημοσίευση ειδοποίησης από την αρμόδια αρχή

17Α. Πριν από την έκδοση Κανονισμών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17, η αρμόδια αρχή δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, ειδοποίηση η οποία περιλαμβάνει-

(α) δήλωση ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να εκδώσει Κανονισμούς,

(β) τη διεύθυνση από την οποία δύναται να ληφθούν αντίτυπα των προτεινόμενων Κανονισμών, και

(γ) το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύναται να υποβληθούν γραπτές παραστάσεις προς την αρμόδια αρχή, σε σχέση με τους προτεινόμενους Κανονισμούς, το οποίο δεν δύναται να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης.