Ιεραρχική προσφυγή

16.-(1) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφύγει στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής, σύμφωνα με το εδάφιο (1), δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αφού ακούσει τον προσφεύγοντα ή δώσει την ευκαιρία σε αυτόν να εκθέσει τις απόψεις του γραπτώς, αποφασίζει επί αυτής, σύμφωνα με το εδάφιο (4), το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

(4) Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της προσφυγής, εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς στον προσφεύγοντα την απόφασή του επί της προσφυγής με την οποία δύναται να-

(α) Eπικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(δ) εκδώσει νέα απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Το διοικητικό πρόστιμο ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία εάν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου, είτε, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, από την κοινοποίηση της επί της προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.