Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και των αξιωματούχων τους

14Α.-(1) Σε περίπτωση που διαπράττεται από νομικό πρόσωπο οποιοδήποτε αδίκημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη  συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή από πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό, καθώς και το νομικό πρόσωπο, υπέχει ποινική ευθύνη και δύναται να διωχθεί ποινικά σε σχέση με το εν λόγω ποινικό αδίκημα.

(2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, το οποίο δεν είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής, ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, εφαρμόζονται, σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του, οι διατάξεις του εδαφίου (1), ως εάν το πρόσωπο αυτό να ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

(3) Σε περίπτωση καταδίκης νομικού προσώπου δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), υπόκειται στις αντίστοιχες ποινές που καθορίζονται στο άρθρο 14, ανάλογα με το αδίκημα που διαπράχθηκε από αυτό.