Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποδείξεως Νόμου, ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε ποινική ή πολιτική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον Δικαστηρίου.

(2) Ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικού οργάνου.

(3) Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, η απαίτηση για υπογραφή σε διαδικασίες ενώπιον διοικητικού οργάνου πληρούται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή.