Παροχή πληροφοριών

8.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο την παροχή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών οικονομικής φύσης, τις οποίες εύλογα κρίνει αναγκαίες για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της και εκτέλεσης των καθηκόντων της.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) η αρμόδια αρχή δεν κοινοποιεί πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επιχειρηματικού απορρήτου, ιδίως πληροφορίες σχετικές με επιχειρήσεις, τις εμπορικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους που τις αφορούν.

(3) H αρμόδια αρχή δύναται, κατά την κρίση της και εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, να προβαίνει σε κοινοποίηση πληροφοριών, νοουμένου ότι αυτή είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και εφόσον συνεκτιμηθούν τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρήσεων που παρέχουν τις πληροφορίες και η προστασία του βιομηχανικού και επαγγελματικού τους απορρήτου.

(4) Το εδάφιο (2) δεν εμποδίζει τη δημοσίευση πληροφοριών αναφορικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.