Κοινοποίηση έναρξης παροχής υπηρεσίας εμπιστοσύνης

7.-(1)(α) Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 14 και του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, παροχέας υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία και δεν έχει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει της αναφερόμενης στο άρθρο 6 διαδικασίας, δύναται να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

(β) Παροχέας που προτίθεται να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α), προτού αρχίσει να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης υποβάλλει σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.

(2)(α) Παροχέας υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας, δύναται να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία.

(β) Παροχέας που προτίθεται να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α), προτού αρχίσει να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης υποβάλλει σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.