Έναρξη παροχής εγκεκριμένης υπηρεσίας εμπιστοσύνης

6.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (2), εξουσιοδότηση στον παροχέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και δυνάμει διαδικασιών που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου.

(2) Με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εξουσιοδότηση παρέχονται δικαιώματα και επιβάλλονται υποχρεώσεις στον παροχέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των τελών που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17.