Κατάλογοι Εμπιστοσύνης

5. Φορέας υπεύθυνος για την κατάρτιση, την τήρηση και τη δημοσίευση εθνικών καταλόγων εμπιστοσύνης, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, ορίζεται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενεργώντας διά του Διευθυντή του.