Εποπτικός Φορέας

4. Εποπτικός φορέας, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, ορίζεται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενεργώντας διά του Διευθυντή του.