Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

3Ε.-(1) Εγκαθιδρύεται δημόσιο μητρώο με την ονομασία Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, το οποίο τηρεί, καταρτίζει και ενημερώνει η αρμόδια αρχή και είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση από το κοινό χωρίς χρέωση και σε αυτό καταχωρίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με τους εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας:

(α) Όνομα και εγγεγραμμένο γραφείο,

(β) ημερομηνία εξουσιοδότησης, και

(γ) κατάσταση χορηγηθείσας εξουσιοδότησης.

(2) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη δημοσίευση επικαιροποιημένου Μητρώου, ανά εξάμηνο, στον διαδικτυακό τόπο της.

(3) Θέματα που αφορούν στο Μητρώο και στη λειτουργία του, περιλαμβανομένου και του επιβαλλόμενου τέλους εγγραφής στο Μητρώο, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.