Εξουσιοδότηση παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας

3Δ.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί, τροποποιεί ή τερματίζει εξουσιοδότηση σε εγκεκριμένους παροχείς υπηρεσιών εμπιστοσύνης για να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δυνάμει διαδικασιών, προτύπων και εντύπων που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.

(2) Με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εξουσιοδότηση, παρέχονται δικαιώματα και επιβάλλονται υποχρεώσεις στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας, περιλαμβανομένης της καταβολής τελών υποβολής αίτησης και τελών έκδοσης εξουσιοδότησης και καταχώρισης στο Μητρώο, που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.