Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων στη Δημοκρατία

3Γ. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, η έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικής ταυτότητας στη Δημοκρατία επιτρέπεται όπως διενεργείται από νομικά πρόσωπα που είναι εγκεκριμένοι παροχείς υπηρεσιών εμπιστοσύνης και έχουν εξουσιοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 3Δ ως πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας, για να εκδίδουν μέσα ηλεκτρονικών ταυτοποιήσεων και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικές ταυτοποιήσεις χρηστών.