Κοινοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης

3Β. Σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.