Φορέας υπεύθυνος για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

3Α. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, ως φορέας υπεύθυνος για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στη Δημοκρατία, ορίζεται η αρμόδια αρχή.