Καθορισμός αρμόδιας αρχής

3.-(1) Αρμόδια αρχή, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, ορίζεται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενεργώντας δια του Διευθυντή του ή οποιουδήποτε άλλου γενικά ή ειδικά εξουσιοδοτημένου από τον Διευθυντή προσώπου.

(2) Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που διεξάγονται από ή στη Δημοκρατία και μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(3) Ειδικότερες αρμοδιότητες, εξουσίες, δραστηριότητες και καθήκοντα εποπτείας που συντελούν στην υλοποίηση των στόχων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και του παρόντος Νόμου, δύναται να ανατίθενται στην αρμόδια αρχή, δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.

(4) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή-

(α) συμβουλεύει τον Υφυπουργό επί θεμάτων που αφορούν στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στη Δημοκρατία,

(β) κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που είναι επιλέξιμα για κοινοποίηση,

(γ) εξετάζει αιτήσεις και χορηγεί, τροποποιεί ή τερματίζει εξουσιοδότηση σε πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και δυνάμει διαδικασιών που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17,

(δ) εξετάζει αιτήσεις και χορηγεί, τροποποιεί ή τερματίζει εξουσιοδότηση σε παροχέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που αυτός παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και δυνάμει διαδικασιών που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17,

(ε) εκδίδει αποφάσεις, που περιλαμβάνουν κανόνες, πρότυπα και τεχνικούς οδηγούς, καθώς και καθοδήγηση, εποπτεία και έλεγχο της εφαρμογής και συμμόρφωσης με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014,

(στ) τηρεί και ενημερώνει το Μητρώο,

(ζ) εισπράττει τέλη και επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων,

(η) απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 8, την παραχώρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών αναγκαίων για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

(θ) δύναται, μέσω του Διευθυντή της, να μεταβιβάζει γραπτώς σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή/και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί ή τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου της χορηγούν και της αναθέτουν, αντίστοιχα, και, σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, διατηρεί την εξουσία να ασκεί τη μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το μεταβιβαζόμενο καθήκον κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(5)  Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4), έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες της αρμόδιας αρχής προς αυτό.

(6) Η αρμόδια αρχή δύναται, μέσω του Διευθυντή της, να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που διενεργήθηκε δυνάμει του εδαφίου (4), με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.