Καθορισμός αρμόδιας αρχής

3.-(1) Αρμόδια αρχή, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, ορίζεται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενεργώντας δια του Διευθυντή του ή οποιουδήποτε άλλου γενικά ή ειδικά εξουσιοδοτημένου από τον Διευθυντή προσώπου.

(2) Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που διεξάγονται από ή στη Δημοκρατία και μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(3) Ειδικότερες αρμοδιότητες, εξουσίες, δραστηριότητες και καθήκοντα εποπτείας που συντελούν στην υλοποίηση των στόχων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και του παρόντος Νόμου, δύναται να ανατίθενται στην αρμόδια αρχή, δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.