Γενικό δικαίωμα πρόσβασης χρηστών

2Β. Όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας στη Δημοκρατία, μέσω ενός διαλειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, στο πλαίσιο του οποίου εκδίδονται μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εξασφαλίζεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στη Δημοκρατία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.