Σκοπός του παρόντος Νόμου

2Α.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς και η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

(2) Ο παρών Νόμος θεσπίζει κανόνες που αφορούν-

(α) στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στη Δημοκρατία,

(β) στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014,

(γ) στην εξουσιοδότηση, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και των παροχέων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, και

(δ) στη νομική ισχύ των υπηρεσιών εμπιστοσύνης ως αποδεικτικών στοιχείων.