Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρχή που καθορίζεται ως τέτοια δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3·

«Δικαστήριο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόμου·

«διοικητικό όργανο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου·

«ηλεκτρονική ταυτότητα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ»·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/679» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Ε·

«πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας» σημαίνει νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή να εκδίδει και να διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ταυτότητες·

«Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» σημαίνει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου  Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

«Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω σε θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

(3) Στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα, οποιαδήποτε αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό, Εκτελεστική Απόφαση ή άλλη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.