Νομική ισχύς ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποδείξεως Νόμου, δεδομένα τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται με τη χρήση ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και τα οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληρούν όλες τις απαιτήσεις για την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης, γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε ποινική ή πολιτική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον Δικαστηρίου.

(2) Δεδομένα τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται με τη χρήση ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και τα οποία δυνατό να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληρούν όλες τις απαιτήσεις για την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης, γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικού οργάνου.

(3) Δεδομένα που αποστέλλονται και λαμβάνονται με τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης θεωρούνται ως τεκμήριο της ακεραιότητας των δεδομένων, της αποστολής από τον ταυτοποιημένο αποστολέα και της παραλαβής από τον ταυτοποιημένο αποδέκτη των δεδομένων και της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας της αποστολής και λήψης των δεδομένων που αναφέρονται από την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης.