Νομική ισχύς ηλεκτρονικών χρονοσφραγίδων

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποδείξεως Νόμου, ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε ποινική ή πολιτική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον Δικαστηρίου.

(2) Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικού οργάνου.

(3) Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα θεωρείται τεκμήριο της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας που αναφέρει, καθώς και της ακεραιότητας των δεδομένων με τα οποία συνδέονται η ημερομηνία και η ώρα.