Έκδοση Διαταγμάτων

18.-(1)Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για-

(α) Tη ρύθμιση θεμάτων τεχνικού χαρακτήρα·

(β) την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και των νομικά δεσμευτικών ή μη πράξεων, τεχνικού περιεχομένου που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(γ) την εφαρμογή ενωσιακών Κανονισμών ή Εκτελεστικών Πράξεων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίοι αφορούν θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές·

(δ) την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.