ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμοι του 1969 έως 1996 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμοι του 1969 έως 1996.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“αγώνας” σημαίνει οποιοδήποτε αγώνα που οργανώνεται και διεξάγεται επίσημα από οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία.

“άθλημα” σημαίνει οποιοδήποτε άθλημα που διεξάγεται από οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία.

“αθλητική δικαστική υπόθεσις” σημαίνει οιανδήποτε διαφοράν ήτις ήθελεν αναφυή μεταξύ αθλητικών ομοσπονδιών ή μεταξύ αθλητικών σωματείων ή μεταξύ αθλητικών ομοσπονδιών, αθλητικών σωματείων, αθλητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών, περιλαμβάνει δε πάσαν διαφοράν σχέσιν έχουσαν προς τον αθλητισμόν και πάσαν παράβασιν ή μη συμμόρφωσιν προς οιανδήποτε διάταξιν των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδομένων Κανονισμών.

“αθλητική ομοσπονδία” περιλαμβάνει οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία που νόμιμα συστάθηκε και νόμιμα λειτουργεί στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού της Κύπρου και της οποίας τα συστατικά μέλη είναι σωματεία που νόμιμα συστάθηκαν και νόμιμα λειτουργούν στη Δημοκρατία. Με τοιαύτη και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αναγνώρηση της η ομοσπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα.

“αθλητική συνομοσπονδία” περιλαμβάνει οποιαδήποτε οργάνωση συστάθηκε νόμιμα στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού στη Δημοκρατία και της οποίας τα συστατικά μέλη είναι αθλητικές ομοσπονδίες και περιλαμβάνει επιτροπές, ενώσεις ή παρόμοιας φύσεως σώματα αυτής της δομής και με τη σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αναγνώρισή της η συνομοσπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα·

“αθλητική σχολή” σημαίνει οιανδήποτε σχολήν λειτουργούσαν εν τη Δημοκρατία επί τω τέλει της προαγωγής της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και αθλητισμού της Κύπρου εν γένει και περιλαμβάνει οιανδήποτε σχολήν ιδρυομένην υπό του Οργανισμού ή υπό οιασδήποτε αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου.

“αθλητικόν παράπτωμα” σημαίνει οιανδήποτε πράξιν ή παράλειψιν, αντικειμένην προς τους εν Κύπρω κρατούντας ή διεθνείς αθλητικούς κανόνας ή κανονισμούς ή την διεθνή αθλητικήν δεοντολογίαν και περιλαμβάνει πάσαν αντιαθλητικήν συμπεριφοράν ή ενέργειαν.

“αθλητικόν σωματείον” σημαίνει οιονδήποτε νομίμως συσταθέν σωματείον ή οργάνωσιν εν τη Δημοκρατία επί τω τέλει προαγωγής της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του αθλητισμού της Κύπρου γενικώτερον και περιλαμβάνει τους γυμναστικούς συλλόγους.

“αθλητικός χώρος” σημαίνει οποιοδήποτε χώρο στον οποίο διεξάγονται από οποιαδήποτε αθλητική συνομοσπονδία, αθλητική ομοσπονδία ή αθλητικό σωματείο, εξωσχολικές αθλητικές εκδηλώσεις και αθλητικοί αγώνες κάθε φύσης.

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει τον δυνάμει του παρόντος Νόμου διοριζόμενον Γενικόν Διευθυντήν του Οργανισμού.

“εκφοβισμός στον αθλητισμό για σκοπούς του σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό” σημαίνει οποιαδήποτε συμπεριφορά, η οποία στρέφεται εναντίον αθλητή ή αθλήτριας ή άλλου ατόμου που εμπλέκεται στον αθλητισμό και η οποία δύναται να περιλαμβάνει  λεκτικές επιθέσεις, απειλές, ταπεινωτικές προσβολές, μειωτικούς για την αξιοπρέπεια χαρακτηρισμούς, άσκηση ψυχολογικής βίας ή σωματικής βίας από πρόσωπο το οποίο αποτελεί το θύτη και που ενδεικτικά και μη περιοριστικά, δύναται να είναι προπονητής, προπονήτρια, γυμναστής, γυμνάστρια, αθλητής, αθλήτρια, μέλος συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας ή σωματείου ή μέλος οποιουδήποτε άλλου αθλητικού φορέα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει έναντι του θύματος σχέση ιεραρχικής επιρροής ή άλλη εξουσιαστική σχέση.

“Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή” σημαίνει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 23Β επιτροπή·

“Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή” σημαίνει την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 23Α επιτροπή·

“κώδικας συμπεριφοράς και δεοντολογίας” σημαίνει τον κώδικα ο οποίος εκπονείται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό και περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων συμπεριφοράς και δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις αθλητικές ομοσπονδίες και τα μέλη τους, καθώς και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού στη βάση των αρχών της καλής διακυβέρνησης, της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού·

“οδηγός καθοδήγησης για σκοπούς του σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό” σημαίνει τις οδηγίες και πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε κείμενο το οποίο συντάσσεται από τον Οργανισμό, με σκοπό το χειρισμό των περιπτώσεων που αφορούν στην εκδήλωση εκφοβισμού στον αθλητισμό και στην τέλεση αδικημάτων εις βάρος αθλητών ή αθλητριών ή άλλων ατόμων που εμπλέκονται στον αθλητισμό·

“Οργανισμός” σημαίνει τον διά του παρόντος Νόμου ιδρυόμενον Κυπριακόν Οργανισμόν Αθλητισμού.

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

“σχέδιο δράσης για υγιή αθλητισμό” σημαίνει το σχέδιο που περιλαμβάνει τη στρατηγική του Οργανισμού για λήψη μέτρων στο πλαίσιο της αρχής της καλής διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της ευημερίας, της ασφάλειας, της προστασίας, της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης των αθλητών και αθλητριών, της πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού στον αθλητισμό, καθώς και των αδικημάτων τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου και στις διατάξεις άλλων σχετικών νόμων και το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τα μέλη τους και άλλους αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Παιδείας και “Υπουργείον” σημαίνει το Υπουργείον Παιδείας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Νομικόν πρόσωπον

3. Ιδρύεται οργανισμός υπό την επωνυμίαν “Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού”, όστις αποτελεί νομικόν πρόσωπον κεκτημένον απάσας τας ιδιότητας νομικού προσώπου και διέπεται υπό του παρόντος Νόμου.

Διοικητικόν Συμβούλιον

4.-(1) Ο Οργανισμός είναι η ανωτάτη αθλητική αρχή της Δημοκρατίας και διοικείται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εξ ενός Προέδρου ενός Αντιπροέδρου και επτά ετέρων μελών διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου τηρουμένου του εδαφίου (2) εκ προσώπων άτινα κατά την κρίσιν αυτού κέκτηνται διοικητικήν πείραν ή ικανότητα περί τον αθλητισμόν:

Νοείται ότι ο Γενικός Διευθυντής δύναται να παρίσταται εις απάσας τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνη μέρος εις τας διεξαγομένας συζητήσεις και εκφράζη την γνώμην αυτού άνευ όμως δικαιώματος ψήφου.

(2) Ουδείς, όστις είναι πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου ή οιασδήποτε επιτροπής υφ’ οιονδήποτε όνομα εχούσης την διοίκησιν οιασδήποτε αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου, δύναται να διορισθή ή να παραμείνη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

(3) Η θητεία του Προέδρου και των ετέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και εν πάση περιπτώσει δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον προς της λήξεως της θητείας αυτών να τερματίση τον διορισμόν του προέδρου και οιουδήποτε ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της χηρείας οιασδήποτε θέσεως αυτού.

(5) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ασκεί καθήκοντα Προέδρου για όσο χρόνο διαρκεί η τοιαύτη απουσία ή το κώλυμα και σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος και του Αντιπροέδρου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και για όσο χρόνο διαρκούν αυτά το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή μέλος, όπως θα ήταν η περίπτωση, στη διάρκεια της απουσίας αυτής ή του κωλύματος.

(6)(α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της συνεδριάσεως και σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά όπως προεδρεύσει της συνεδριάσεως.

(β) Απαρτίαν αποτελούσι πέντε παρόντα μέλη.

(γ) Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(7) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπως ρυθμίζη τα των εργασιών αυτού και ιδιαιτέρως τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων, την προς τούτο διδομένην ειδοποίησιν, την κατά τας συνεδριάσεις ακολουθουμένην διαδικασίαν και την τήρησιν των πρακτικών, διά κανονισμών εγκρινομένων υπό του Υπουργού.

(8) Ανεξαρτήτως της γενικότητος του εδαφίου (7) το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως καταρτίζη εκ των μελών αυτού τοιαύτας επιτροπάς συνισταμένας εκ τοιούτου αριθμού μελών και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει πρέπον δι’ οιονδήποτε σκοπόν ο οποίος κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου θα προήγετο μέσω επιτροπής. Εκάστη τοιαύτη επιτροπή ρυθμίζει τα των εργασιών αυτής, την κατά τας συνεδριάσεις αυτής ακολουθουμένην διαδικασίαν και την τήρησιν των πρακτικών.

Εις οιανδήποτε τοιαύτην επιτροπήν δύναται όπως, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχη και ο Γενικός Διευθυντής.

(9) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωσιν ως ήθελεν ορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σκοπός του Οργανισμού και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

5.-(1) Σκοπός του Οργανισμού είναι η προαγωγή της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του εν γένει αθλητισμού της νήσου, η καλλιέργεια και ανάπτυξις του Ολυμπιακού ιδεώδους και του φιλάθλου πνεύματος παρά τω λαώ, η εντός του πλαισίου των υφισταμένων σχέσεων μετά εξωκυπριακών αρχών και οργανώσεων αθλητική προβολή της νήσου εις το εξωτερικόν και η εν συνεργασία μετά των αρχών και οργανώσεων τούτων, βελτίωσις της θέσεως αυτής εις την διεθνή αθλητικήν κίνησιν, καθώς και η προώθηση σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό.

(2) Προς επίτευξιν του σκοπού του Οργανισμού, το Διοικητικόν Συμβούλιον, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κέκτηται αρμοδιότητα όπως:

(α) Έχει την εποπτεία και συμβουλεύει, μέσα στα αθλητικά πλαίσια, για τα πάσης φύσεως εξωσχολικά αθλήματα, τις αθλητικές ομοσπονδίες, τα αθλητικά σωματεία και τους αθλητικούς χώρους, με σκοπό την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού και την εξασφάλιση της εύρυθμης, πιστής και ακριβούς εφαρμογής και διεξαγωγής των εξωσχολικών αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων και την κρίση και διαιτησία τους μέσα στα πλαίσια της γενικά αναγνωρισμένης ηθικής και αθλητικής δεοντολογίας.

(β) καλλιεργή, διαδίδη, αναπτύσση και οργανώνη τον μαζικόν αθλητισμόν ή τον “Αθλητισμό Για Όλους” και καθορίζη τους φορείς τους και τας αρμοδιότητας αυτών.

(γ) Προβαίνει, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, στην αθλητική αναγνώριση αθλητικών σωματείων, αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητικών συνομοσπονδιών που συστάθηκαν, νόμιμα στη Δημοκρατία, εγγράφει αυτά σε αθλητικό μητρώο που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό και εκδίδει ειδικό πιστοποιητικό για αυτή την αναγνώριση και εγγραφή.

(δ) παρέχη οικονομικήν και τεχνικήν βοήθειαν εις κοινότητας, αθλητικάς ομοσπονδίας, αθλητικά σωματεία, ομάδας και αποστολάς:

Νοείται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διασφαλίζει ότι, στο πλαίσιο των καταβλητέων εκάστοτε μέσω του σχεδιασμού αυτού επιδομάτων, όλοι οι αθλητές και αθλήτριες που ενασχολούνται με το ίδιο άθλημα και έχουν τις ίδιες επιδόσεις και διακρίσεις, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της ισότητας και της αναλογικότητας, τυγχάνουν της ίδιας οικονομικής στήριξης.

(δι) διασφαλίζει, μεριμνά και προωθεί την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και την προσφορά από τις Ομοσπονδίες ίσων ευκαιριών και ίσων παροχών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις εθνικές ομάδες.Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «παροχή» σημαίνει ημερήσια έξοδα, έξοδα διακίνησης/οδοιπορικών, έξοδα συμμετοχής σε αγώνα, έξοδα ένδυσης/ υπόδησης και έξοδα διατροφής/σίτισης.

(ε) οργανώνη και θέτη εις λειτουργίαν κέντρα αθλητικά και γυμναστικά προς χρήσιν υπό του κοινού.

(στ) κατασκευάζη στάδια και εξευρίσκη, δημιουργή και οργανώνη χώρους προς άσκησιν αθλητών και αθλητικών ομάδων και παραχωρή προς χρήσιν τα στάδια και τους χώρους εις κοινότητας, αθλητικάς ομοσπονδίας ή αθλητικά σωματεία διά τους σκοπούς τούτους.

(ζ) εγκρίνη τους αθλητικούς χώρους διά τας εν αυτοίς διεξαγομένας πάσης φύσεως εξωσχολικάς αθλητικάς εκδηλώσεις και αγώνας και ορίζη τας τιμάς των εισιτηρίων εισόδου εις τους αθλητικούς χώρους και τα τέλη, δικαιώματα και επιβαρύνσεις άτινα δέον να καταβάλλωνται εις αυτόν ως επίσης και τα εκ των καθαρών εισπράξεων ποσοστά, άτινα δέον να καταβάλλωνται εις τας οικείας αθλητικάς ομοσπονδίας, αθλητικά σωματεία ως και εις τας διοικούσας επιτροπάς των αθλητικών χώρων, ως δικαιώματα γενικής εποπτείας, ενοικιάσεων και οικονομικής επιστασίας:

Νοείται ότι αι τιμαί των εισιτηρίων και τα ποσοστά της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών χώρων δύνανται να καθορίζωνται είτε καθ’ όσον αφορά εις πάσας τας εν μια αθλητική περιόδω διεξαγομένας αθλητικάς εκδηλώσεις είτε καθ’ όσον αφορά εις μίαν εκάστην τούτων.

(η) ενθαρρύνει, προωθεί, οργανώνει και, κατά την κρίση του, επιχορηγεί ή χρηματοδοτεί την ενεργό συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις.

(θ) οργανώνη τοπικά και διεθνή αθλητικά συνέδρια και μεριμνά διά την συμμετοχήν της Κύπρου εις τοιαύτα συνέδρια οργανούμενα εις το εξωτερικόν.

(ι) μεριμνά διά την συγγραφήν και δημοσίευσιν γυμναστικών και αγωνιστικών οδηγιών και ειδικών συγγραμμάτων ή περιοδικών εντύπων προς καθοδήγησιν των φιλάθλων.

(ια) μεριμνά διά την προαγωγήν του επιπέδου της διαιτησίας και προπονήσεως προς όφελος του αθλητισμού.

(ιβ) προβαίνη εις τον χαρακτηρισμόν αθλητών ως ερασιτεχνών ή επαγγελματιών και αθλητικών σωματείων ως φιλάθλων ή επαγγελματικών επί τη βάσει των διεθνώς κρατούντων.

(ιγ) προκηρύσσει διαγωνισμούς και απονέμη βραβεία δι’ υψηλάς αθλητικάς επιδόσεις και αθλητοπρέπειαν και απονέμη ηθικήν αμοιβήν εις τους προσφέροντας εξαιρέτους υπηρεσίας υπέρ του αθλητισμού.

(ιδ) ρυθμίζη πάσας τας μεταξύ των αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητικών σωματείων αθλητικάς διαφοράς.

(ιε) Όταν η ομοσπονδία αθλήματος το ζητήσει, ιδρύει και συγκροτεί Επιτροπή Διαιτησίας και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της.

(ιστ) συνιστά οιασδήποτε επιτροπάς, σώματα ή όργανα των οποίων η σύστασις ήθελε κριθή επιθυμητή.

(ιζ) αναθέτη εις οιανδήποτε υπ’ αυτού συσταθείσαν επιτροπήν, όργανον ή σώμα την άσκησιν οιασδήποτε των υπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένων αυτώ αρμοδιοτήτων.

(ιη) τη εγκρίσει του Υπουργού και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συνάπτη αγοραπωλησίας, μισθώσεις ακινήτων ή υπηρεσιών ή οιασδήποτε συμβάσεις αναγκαίας διά την προώθησιν των σκοπών του Οργανισμού.

(ιθ) συμβουλεύη τον Υπουργόν επί παντός θέματος αφορώντος εις τον αθλητισμόν και εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα αναγκαία προς επίτευξιν των σκοπών του Οργανισμού.

(κ) καθορίζη τα της εκδόσεως δελτίων υγείας των αθλουμένων και προνοή περί της ακολουθουμένης εν γένει διαδικασίας ιατρικής εξετάσεως εκάστου αθλουμένου μέλους, αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου:

Νοείται ότι το δελτίο υγείας σε ουδεμίαν περίπτωση εκδίδεται, εάν ο αθλούμενος είναι στρατεύσιμος ο οποίος έχει κληθεί και έχει καταταχθεί στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, από το έτος 2019 και εντέυθεν και κατέχει, δυνάμει του Νόμου αυτού, προσωρινό απολυτήριο, είτε λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση (Ι/5) είτε λόγω χορηγειθήσας σε αυτόν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω νοσήματος/πάθησης που σχετίζεται με την ψυχική του υγεία:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί  δελτίο υγείας σε αθλούμενο στρατεύσιμο, ο οποίος έχει κληθεί και έχει καταταχθεί στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, από το έτος 2019 και εντεύθεν, και ακολούθως του χορηγήθηκε προσωρινό απολυτήριο για τους λόγους που αναφέρονται στην πιο πάνω επιφύλαξη, η πράξη έκδοσης του δελτίου υγείας ανακαλείται από την εκδίδουσα αρχή, είτε από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού  (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2021 είτε από την ημερομηνία τυχόν μεταγενέστερης από αυτή προσωρινής απόλυσης του στρατευσίμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η πράξη ανάκλησης, η οποία αναφέρεται στη δεύτερη επιφύλαξη, κοινοποιείται αμέσως τόσο στον αθλούμενο στρατεύσιμο όσο και στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και αθλητικό σωματείο στα οποία αυτός ανήκει.

(κα) εκδίδη αδείας λειτουργίας ιδιωτικής σχολής γυμναστικής ή ετέρων τοιούτων αποσκοπουσών εις την εκμάθησιν ανεγνωρισμένου αθλήματος. αι ειδικώτεραι προϋποθέσεις χορηγήσεως της ως προείρηται αδείας, της εποπτείας και του ελέγχου λειτουργίας των σχολών αυτών θέλουσιν ωσαύτως καθορισθή.

(κβ) προωθή και λαμβάνη μέτρα διά την πάταξιν και τον εξοστρακισμόν της βίας εκ των αθλητικών χώρων.

(κγ) ρυθμίζη τα της χορηγήσεως ή λήψεως διεγερτικών ουσιών υπό αθλουμένων οιουδήποτε αθλήματος και τα των κυρώσεων.

(κδ) τηρουμένων των εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμών των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών καθορίζει με απόφαση του, αφού λάβει υπόψη και τις απόψεις της εκάστοτε επηρεαζόμενης ομοσπονδίας, θέματα που αφορούν την εργοδότηση και συμμετοχή μη πολιτών της Δημοκρατίας, αθλητών, τεχνικών, προπονητών ή άλλων ειδικών σε κυπριακά σωματεία, ομοσπονδίες και πρωταθλήματα.

(κε) οποιοσδήποτε μετέχει στη διοίκηση της ομοσπονδίας δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος στη λήψη απόφασης, όταν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον για τον ίδιο ή μέλη της οικογένειας του μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και το οποίο συμφέρον έχει υποχρέωση ν’ αποκαλύψει πριν από την έναρξη της διαδικασίας για λήψη απόφασης. Σε περίπτωση που το συμφέρον δεν αποκαλύπτεται, η απόφαση είναι ακυρώσιμη και ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στην ΑΔΕΑ.

(κστ)εκπονεί και εφαρμόζει σχέδιο δράσης για υγιή αθλητισμό, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2, το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού και υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ενημέρωση·

(κζ)δημοσιοποιεί στο τέλος του έτους έκθεση για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό, στην οποία περιλαμβάνονται οι δράσεις του Οργανισμού για το συγκεκριμένο έτος:

Νοείται ότι, στην πιο πάνω έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στις δράσεις που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού στον αθλητισμό, όπως και άλλων αδικημάτων στο χώρο του αθλητισμού

(κη) καταρτίζει οδηγό καθοδήγησης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, ο οποίος περιλαμβάνει σε απλή και κατανοητή γλώσσα οδηγίες και πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής από ενδιαφερόμενα πρόσωπα καταγγελίας σχετικής με εκφοβισμό στον αθλητισμό ή στην τέλεση αδικημάτων σε βάρος αθλητών ή αθλητριών ή άλλων ατόμων που εμπλέκονται στον αθλητισμό, ενώπιον των αρμόδιων αρχών για διερεύνηση και ο οποίος διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλους τους αθλητικούς χώρους και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού:

Νοείται ότι, εφόσον οι πιο πάνω περιπτώσεις αφορούν σε ανήλικα άτομα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ενημερώνει αμελλητί και γραπτώς τον Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού∙ και

(κθ) εκπονεί κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, η μη  τήρηση του οποίου έχει επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών ομοσπονδιών και των μελών τους.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Καθίδρυσις και συγκρότησις Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

6.-(1) Καθιδρύεται Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού συγκειμένη εξ ενός προέδρου, ενός αντιπροέδρου και τριών ετέρων μελών, διοριζομένων υπό του Οργανισμού.

(2) Τα μέλη της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού δέον όπως είναι πρόσωπα υψηλού ηθικού επιπέδου, ανεξάρτητα και κατέχωσι πείραν και ικανότητα περί τον αθλητισμόν.

Κανένα πρόσωπο που είναι πρόεδρος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε Επιτροπής με οποιοδήποτε όνομα που έχει τη διοίκηση οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου ομαδικού αθλήματος δεν μπορεί να διοριστεί ή να παραμείνει μέλος οποιουδήποτε οργάνου ή επιτροπής του Οργανισμού που προνοείται από τον παρόντα Νόμο ή οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των ετέρων μελών της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού είναι διετής:

Νοείται ότι ο Οργανισμός δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον, προ της λήξεως της θητείας αυτής, να τερματίση τον διορισμόν του Προέδρου ή οιουδήποτε ετέρου μέλους της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού λόγω συχνής απουσίας αυτού εκ των συνεδριάσεων της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού.

Απαρτία και απόφασις κατά πλειοψηφίαν Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

7. Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον παρίστανται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος αυτής και εν έτερον μέλος αυτής. Οσάκις η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού απαρτίζεται εκ ζυγού αριθμού μελών, μη επιτευχθείσης ομοφωνίας, ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, ως θα ήτο η περίπτωσις, θα έχη δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

Εξουσία Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού προς έκδοσιν οδηγιών

8. Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού κέκτηται εξουσίαν όπως ρυθμίζη τα των συνεδριάσεων αυτής και την ενώπιον αυτής ακολουθητέαν διαδικασίαν και καθορίζη τα τέλη και έξοδα της ενώπιον αυτής διαδικασίας.

Αρμοδιότητες Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

9. Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού κέκτηται τας εξής αρμοδιότητας:

(1) Ως πρωτοβάθμιος Δικαστική Επιτροπή-

(α) όπως εκδικάζη αθλητικάς δικαστικάς υποθέσεις οσάκις το καταστατικόν της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας δεν προβλέπη περί τούτου~

(β) όπως εκδικάζη αθλητικά παραπτώματα, οσάκις το καταστατικόν της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας δεν προβλέπη περί τούτου:

Νοείται ότι οσάκις δι’ αθλητικήν δικαστικήν υπόθεσιν ή αθλητικόν παράπτωμα η οικεία αθλητική ομοσπονδία ή το οικείον αθλητικόν σωματείον έχη αρμοδιότητα εκδικάσεως η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού θα ασκή πρωτοβάθμιον δικαστικήν δικαιοδοσίαν εάν η οικεία ομοσπονδία ή το οικείον αθλητικόν σωματείον δεν ασκήσουν την ως είρηται αρμοδιότητα εντός δεκαπέντε ημερών από της ημερομηνίας καθ’ ην η αθλητική δικαστική υπόθεσις εδημιουργήθη ή το αθλητικόν παράπτωμα διεπράχθη~

(γ) Όπως εκδικάζει αθλητικά παραπτώματα που συνιστούν αντιαθλητική συμπεριφορά, που αφορά-

(i) Xoρήγηση σε αθλητή ή λήψη από αθλητή χημικής ουσίας ή φαρμάκου ή άλλης ουσίας που είναι ενδεχόμενο να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας τους (doping) ή χρήση κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης.

(ii) Απαίτηση ή αποδοχή ή συμφωνία ή υπόσχεση να δεχτεί ή απόπειρα να δεχτεί ή να λάβει περιουσία ή ωφέλημα ή δώρα ή χρηματική αμοιβή ή άλλο αντάλλαγμα, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε κατά ομάδας ή σωματείου ή με σκοπό να επιδείξει εύνοια υπέρ ενός σωματείου σε αγώνα που διεξήχθηκε, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί.

(iii) Προσφορά, χορήγηση, παροχή, προμήθεια ή υπόσχεση για προσφορά ή προμήθεια περιουσίας ή ωφελήματος ή δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε κατά ομάδας ή σωματείου σε αγώνα που διεξήχθηκε, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί:

Νοείται ότι το αδίκημα μπορεί να διαπραχθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα και άσχετα από το αν η προσφορά, χορήγημα, παροχή, προμήθεια περιουσίας, ωφελήματος ή δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος δίνεται, προσφέρεται ή γίνεται σε συγγενή ή οικείο ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, νοουμένου ότι ο σκοπός είναι η αλλοίωση του αποτελέσματος του αγώνα.

(iv) Παρότρυνση ή συμφωνία για αλλοίωση ή επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε αγώνα ή αγώνες για οποιοδήποτε λόγο, έστω και χωρίς χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμα.

(v) Καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή έκτακτης αμοιβής, φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου έκτακτου ανταλλάγματος από σωματείο, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλη σωματείου ή από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο σε άλλο σωματείο ή αθλητή/αθλήτρια ή αθλητές/αθλήτριες άλλου σωματείου, με σκοπό να διεγείρουν τις σωματικές ή ψυχικές δυνάμεις των αθλητών για επίτευξη αποτελέσματος που κρίνεται ευνοϊκό υπέρ του σωματείου που προβαίνει στην καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή αμοιβής, φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου ανταλλάγματος:

Νοείται ότι δεν διαπράττεται κανένα αδίκημα, όταν σωματείο ή μέλος του μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου υπόσχεται ή καταβάλλει οποιαδήποτε παροχή, φιλοδώρημα ή πριμ στους αθλητές/αθλήτριες του δικού του σωματείου για επίτευξη ευνοϊκού αποτελέσματος υπέρ του δικού του σωματείου.

(vi) Ενέργιες που ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή να προκαλέσουν τη δυσπιστία ή καχυποψία για τη διαιτησία ή γενικά για τη διοργάνωση και τον τρόπο διεξαγωγής του αγώνα ή για τη συμμετοχή οποιουδήποτε στον αγώνα ή να προαγάγουν αισθήματα εχθρότητας ή κακής διάθεσης μεταξύ των οπαδών ή αθλητών ή σωματείων ή διαιτητών ή φιλάθλων ή άλλων προσώπων που έχουν συνδράμει ή θα συνδράμουν στη διεξαγωγή του αγώνα.

(vii) Eνέργειες που αποδίδουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιοδήποτε αθλητικό αδίκημα ή κακή πρόθεση ή αντιαθλητική συμπεριφορά που βλάπτει είτε την ασχολία του ή το επάγγελμα του ή το εκθέτουν σε γενικό μίσος, περιφρόνηση ή προκατάληψη ή το γελοιοποιούν:

Νοείται ότι η ΑΔΕΑ στην πρωτοβάθμια δικαιοδοσία της δεν έχει, δυνάμει των υποπαραγράφων (vi) και (vii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε δικαιοδοσία επί ιδιοκτητών εφημερίδων, εκδοτών εφημερίδων, δημοσιογράφων ή οποιωνδήποτε άλλων φυσικών προσώπων τα οποία εργάζονται ή συνεργάζονται με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

(viii) Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν αντιαθλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά ή περιφρόνηση ή ανυπακοή σε οποιαδήποτε διαταγή ή απόφαση της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού ή του Οργανισμού.

(ix) Πράξη ή παράλειψη που προορίζεται να αποτρέψει, ή ενδέχεται να αποτρέψει οποιοδήποτε πρόσωπο από του να ενεργήσει σε διαδικασία της ΑΔΕΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο ως συνήγορος, μάρτυρας ή διάδικος.

(x) Πράξη ή παράλειψη η οποία είναι ενδεχόμενο να παρεμποδίσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποιαδήποτε ενώπιον της ΑΔΕΑ διαδικασία ή οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται με σκοπό την έναρξη διαδικασίας ενώπιον της ΑΔΕΑ.

(xi) Αθλητικά παραπτώματα που συνιστούν παράβαση ή μη συμμμόρφωση στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Ως η Ανωτάτη δευτεροβάθμιος Δικαστική Επιτροπή, όπως κρίνη και αποφασίζη επί πάσης εφέσεως, ήτις ήθελεν ασκηθή κατ’ αποφάσεων των οικείων δικαστικών επιτροπών, οσάκις τοιαύτη έφεσις επιτρέπεται υπό των οικείων καταστατικών και εφ’ όσον ο Οργανισμός θα απεδέχετο τοιαύτην αρμοδιότητα.

(3) Να επιδικάζη έξοδα εις αμφοτέρας τας εν εδαφίοις (1) και (2) του παρόντος άρθρου προβλεπομένας περιπτώσεις.

Προσφυγαί και προθεσμία ασκήσεως προσφυγών ενώπιον Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

10.-(1) Η διαδικασία ενώπιον της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού πρωτοβαθμίου ή δευτεροβαθμίου, άρχεται διά προσφυγής ήτις ασκείται υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου, αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ομοσπονδίας, ή του Οργανισμού.

(2) Η προσφυγή ενώπιον της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού ως πρωτοβαθμίου τοιαύτης ασκείται εντός δεκαπέντε ημερών από της ημέρας, καθ’ ην ανεφύη η διαφορά, η τη αδεία του Οργανισμού ανά πάσαν περίοδον εν περιπτώσει ανακαλύψεως παρατυπίας, η δε έφεσις εντός οκτώ ημερών από της ημέρας, καθ’ ην εκοινοποιήθη η απόφασις, ήτις προσβάλλεται διά της εφέσεως.

(3) Καταγγελία δι’ αθλητικόν παράπτωμα δέον όπως υποβληθή εντός δεκαπέντε ημερών, αφ’ ης εγένετο η συνιστώσα το παράπτωμα πράξις ή παράλειψις.

Αποφάσεις Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού και επιβλητέαι ποιναί

11.-(1) Αι αποφάσεις της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού είναι οριστικαί και αμετάκλητοι.

(2) Η Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού δύναται να επιβάλει τις εξής ποινές:

(α) Σε πρόσωπα-

(i) Προφορική επιτίμηση,

(ii) αυστηρή γραπτή επιτίμηση,

(iii) χρηματική ποινή μέχρι .2.000,

(iv) αποκλεισμός μέχρι δύο χρόνια από τους επίσημους ή άλλους αγώνες,

(v) οριστική διαγραφή και χαρακτηρισμό του προσώπου ως μη φιλάθλου,

(vi) αποκλεισμό μέχρι και δύο χρόνων από τους αθλητικούς χώρους.

(β) Σε αθλητικά σωματεία, συλλόγους και συνδέσμους-

(i) Αυστηρή γραπτή επιτίμηση,

(ii) χρηματική ποινή μέχρι .5.000,

(iii) απαγόρευση διεξαγωγής αγώνων πρωταθλήματος στην έδρα τους για περίοδο που να μην υπερβαίνει τον ένα γύρο του αντίστοιχου πρωταθλήματος,

(iv) απαγόρευση διεξαγωγής αγώνων πρωταθλήματος στην έδρα τους με παρουσία θεατών για περίοδο που να μην υπερβαίνει τους τέσσερις αγώνες του αντίστοιχου πρωταθλήματος,

(v) αφαίρεση μέχρι και εννέα βαθμών,

(vi) προσωρινό αποκλεισμό από τους αγώνες για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια,

(vii) οριστική διαγραφή από την ομοσπονδία στην οποία ανήκουν, όταν πρόκειται για σοβαρή παραβίαση των βασικών ή θεμελιωδών αρχών των αθλητικών θεσμίων.

(γ) Σε αθλητικές ομοσπονδίες-

(i) Αυστηρή γραπτή επιτίμηση,

(ii) αυστηρή δημόσια επιτίμηση,

(iii) χρηματική ποινή μέχρι .10.000.

(3) Άρνησις ή παράλειψις συμμορφώσεως προς οιανδήποτε απόφασιν της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού επάγεται την άμεσον διαγραφήν και τον χαρακτηρισμόν του προσώπου, όπερ ευθύνεται διά την τοιαύτην άρνησιν ή παράλειψιν, ως μη φιλάθλου.

(4) Οι χαρακτηριζόμενοι ως μη φίλαθλοι δεν δύνανται να μετέχωσι, υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα, είτε ως διοικούντες είτε ως μέλη, είτε ως αθληταί, είτε ως ασκούμενοι, εις τα πάσης φύσεως αθλητικά σωματεία, συνδέσμους ή ομοσπονδίας, ουδέ να είναι άρχοντες, κριταί, διαιτηταί ή ιατροί αγώνων, γυμνασίαρχοι, ή αρχηγοί αθλητικών ομάδων.

(5) Η Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού μπορεί να επιλαμβάνεται και να εκδικάζει αυτεπάγγελτα όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9.

(6) Άρνηση ή παράλειψη προσέλευσης ενώπιον της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού ατόμου, σωματείου ή ομοσπονδίας δεόντως κληθέντων αποτελεί αδίκημα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Επιτροπής και υπόκειται στην επιβολή των ποινών που προβλέπει ο Νόμος.

Προστασία Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

11Α. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Αθλητικής Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού δεν υπόκεινται σε ποινική δίωξη και δεν ευθύνονται αστικώς ένεκα οποιασδήποτε εκφρασθείσας γνώμης που εμπεριέχεται στις εκδιδόμενες από αυτούς εκάστοτε αποφάσεις κατά την εκτέλεση ή άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Καθίδρυση και συγκρότηση Ανακριτικής Αρχής

11Β.-(1) Για σκοπούς διερεύνησης των αθλητικών αδικημάτων που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο εγκαθιδρύεται Ανακριτική Αρχή, η οποία διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

(2) Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες, τα καθήκοντα λειτουργίας και η ενώπιον της Ανακριτικής Αρχής ακολουθητέα διαδικασία καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Εξουσίαι Υπουργού αναφορικώς προς τον Οργανισμόν

12. Ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως-

(α) ασκή εποπτείαν επί της λειτουργίας του Οργανισμού και επιθεωρή άπαντα τα στάδια και λοιπάς εγκαταστάσεις αυτού~

(β) κατόπιν συμβουλευτικής γνωμοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδη προς τούτο οδηγίας γενικής φύσεως ως προς την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού, αναγκαίας διά το γενικόν συμφέρον της Δημοκρατίας, το δε Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να εφαρμόζη πάσαν τοιαύτην οδηγίαν~

(γ) απαιτή παρά του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρέχη εις αυτόν εκθέσεις, λογαριασμούς και λοιπάς πληροφορίας σχετιζομένας με την ιδιοκτησίαν του Οργανισμού και τας δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου το δε Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως παρέχη εις αυτόν παν ότι ο Υπουργός ήθελεν απαιτήσει επί τη βάσει της παρούσης παραγράφου και παρέχη πάσαν ευκολίαν προς εξέλεγξιν τούτων.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Προσωπικόν του Οργανισμού

13.-(1) Ο Οργανισμός έχει ίδιον γραφείον και υπηρεσίαν αναγκαίαν διά την προώθησιν των σκοπών του.

(2) Δέον να διορισθώσιν εις Γενικός Διευθυντής και το αναγκαίον διά τους σκοπούς του Οργανισμού προσωπικόν.

(3) Οι υπάλληλοι του Οργανισμού διορίζονται, τηρουμένου του άρθρου 9, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόκεινται εις τον διοικητικόν και πειθαρχικόν έλεγχον του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Η διάρθρωσις της υπηρεσίας του Οργανισμού, οι όροι υπηρεσίας του Γενικού Διευθυντού και των λοιπών μελών του προσωπικού και τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως ως και ο πειθαρχικός κώδιξ και η άσκησις της πειθαρχικής εξουσίας θέλουσι καθορισθή.

Γενικός Διευθυντής

14.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού διορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον του Οργανισμού, προϊσταται της υπηρεσίας αυτού, μεριμνά διά την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί παν έτερον καθήκον ως ήθελε καθορισθή, υποκείμενος εις τας εκάστοτε διδομένας προς αυτόν οδηγίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εξουσιοδοτή τον Γενικόν Διευθυντήν όπως αποφασίζη και ενεργή αντί του Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ οιουδήποτε θέματος της αρμοδιότητος αυτού, καθ’ ο μέτρον ήθελε τούτο κρίνει αναγκαίον διά την ομαλήν και αποδοτικήν διεξαγωγήν των εργασιών του Οργανισμού.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προϋπολογισμός του Οργανισμού

15.-(1) Ο Οργανισμός έχει ίδιον προϋπολογισμόν καταρτιζόμενον ετησίως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υποκείμενον εις την έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικόν πρόγραμμα του Οργανισμού δι’ έκαστον οικονομικόν έτος, το οποίον άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να καθορίζη τον τρόπον καθ’ ον θα καταρτίζηται ο προϋπολογισμός και θα εμφανίζηται η ανάλυσις των κονδυλίων του πίνακος εσόδων και εξόδων.

Βιβλία, λογαριασμοί και απολογισμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Οργανισμού

16.-(1) Ο Οργανισμός τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς επί των δραστηριοτήτων του, ως ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(2) Περί της οικονομικής διαχειρίσεως εκάστου οικονομικού έτους συντάσσεται, μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, απολογισμός καθ’ ον τρόπον ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(3) Οι λογαριασμοί του Οργανισμού ελέγχονται υπό ελεγκτών τους οποίους ορίζει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(4) Ευθύς μετά τον έλεγχον των λογαριασμών του Οργανισμού το Διοικητικόν Συμβούλιον δέον όπως υποβάλη τον απολογισμόν οικονομικής διαχειρίσεως ομού μετ’ αντιγράφου της εκθέσεως των ελεγκτών εις το Υπουργικόν Συμβούλιον δι’ έγκρισιν. Ο απολογισμός και η έκθεσις των ελεγκτών δύνανται να δημοσιεύωνται υπό του Οργανισμού ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον, αντίγραφον δε αυτών κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων προς ενημέρωσιν αυτής.

Ταμείον του Οργανισμού

17.-(1) Ο Οργανισμός έχει χωριστόν ταμείον εις το οποίον κατατίθενται-

(α) άπαντα τα τέλη και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις επί αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων αίτινες επιβάλλονται και εισπράττονται ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον~

(β) προϊόν εκ της λειτουργίας εν Κύπρω λαχείου προγνωστικών αθλητικών συναντήσεων ιδρυομένου ή λειτουργούντος ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον~

(γ) το προϊόν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού~

(δ) πάσα επιχορήγησις ή άλλο έσοδον όπερ ήθελε διατεθή υπέρ του Οργανισμού ή εισπραχθη υπ’ αυτού.

(2) Εκ του ταμείου του Οργανισμού καταβάλλονται-

(α) άπαντες οι μισθοί των μελών του προσωπικού του Οργανισμού και η αποζημίωσις εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα επιδόματα εις τα μέλη της Επιτροπής~

(β) το τοκοχρεωλύσιον οιουδήποτε δανείου συναφθέντος υπό του Οργανισμού~

(γ) εν γένει παν άλλο ποσόν νομίμως οφειλόμενον υπό του οργανισμού.

(3) Οιαδήποτε χρήματα του Οργανισμού μη αμέσως αναγκαία διά τας νομίμους πληρωμάς αυτού δύνανται να επενδυθώσιν ως ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.

Δάνεια

18.-(1) Ο Οργανισμός δύναται προς προώθησιν των σκοπών του να συνάπτη δάνεια υπό τοιούτους όρους και εκ τοιαύτης πηγής ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών κέκτηται εξουσίαν κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου όπως εγγυάται, καθ’ ον τρόπον και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει εύλογον, την αποπληρωμήν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού.

Αθλητικά τέλη προς όφελος του Οργανισμού

19. Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν όπως επιβάλλη και εισπράττη τέλη και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις επί των αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ως ήθελε καθορισθή.

Απαλλαγαί Φορολογίας

20. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται-

(α) [Διαγράφηκε]

(β) της πληρωμής οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου καταβλητέων επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περί Χαρτοσήμων·

(γ) της πληρωμής οιουδήποτε φόρου επί του εισοδήματος του Οργανισμού καταβλητέου επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης περί Φόρου του Εισοδήματος νομοθεσίας.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΤΑΥΤΗΣ
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις και εκποίησις ιδιοκτησίας

21.-(1) Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν όπως αποκτά δι’ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιοκτησίαν προς εξυπηρέτησιν των σκοπών του, επί τη βάσει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου.

(2) Η εκποίησις ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον επιβάρυνσις ακινήτου ιδιοκτησίας ανηκούσης εις τον Οργανισμόν υπόκειται εις προηγουμένην έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εκπροσώπησις του Οργανισμού

22. Εν οιαδήποτε δικαστική διαδικασία ο Οργανισμός εκπροσωπείται υπό του Γενικού Διευθυντού ή οιουδήποτε ετέρου δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλου του Οργανισμού.

Συμβάσεις

23. Άπασαι αι συμβάσεις υπό ή εκ μέρους του Οργανισμού υπογράφονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

23Α.-(1) Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη και λειτουργεί στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις πρόνοιές του, με την τοιαύτη αναγνώρισή της κέκτηται νομική προσωπικότητα στην έννομη τάξη της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η ως άνω κτηθείσα νομική προσωπικότητα ουδόλως επηρεάζεται από την εγγραφή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ως σωματείου συσταθέντος στη Δημοκρατία με την επωνυμία «Κυπριακή Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή» και/ή τη διαγραφή της ως τέτοιου, συνεχίζει δε τη λειτουργία της και διατηρεί την περιουσία της ως και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δικαιώματά της, ανεξαρτήτως της εγγραφής της ως σωματείου συσταθέντος στη Δημοκρατία και/ή της διαγραφής της ως τέτοιου και ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου λογίζεται ότι άρχισε από την αναγνώριση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

23Β.-(1) Η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, η οποία αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή σύμφωνα με το Καταστατικό της και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιές του στη Δημοκρατία, με την τοιαύτη αναγνώρισή της κέκτηται νομική προσωπικότητα στην έννομη τάξη της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η ως άνω κτηθείσα νομική προσωπικότητα ουδόλως επηρεάζεται από την εγγραφή της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής ως σωματείου συσταθέντος στη Δημοκρατία με την επωνυμία «Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή» και/ή τη διαγραφή της ως τέτοιου, συνεχίζει δε τη λειτουργία της και διατηρεί την περιουσία της ως και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δικαιώματά της, ανεξαρτήτως της εγγραφής της ως σωματείου συσταθέντος στη Δημοκρατία και/ή της διαγραφής της ως τέτοιου και ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου λογίζεται ότι άρχισε από την αναγνώριση της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Αδικήματα και ποιναί

24.-(1) Πας όστις-

(α) απαιτεί ή δέχεται οιονδήποτε μη προσήκον αυτώ δώρον, παροχήν ή ωφέλημα οιασδήποτε φύσεως ή υπόσχεσιν τούτων, επί τω σκοπώ ή επί τη υποσχέσει της υπέρ ή κατά τινος σωματείου αλλοιώσεως του αποτελέσματος αγώνος οιουδήποτε ομαδικού ή ατομικού αθλήματος διεξαγομένου ή διεξαχθησομένου μεταξύ σωματείων~

(β) προσφέρει δίδει ή υπόσχεται δώρον, παροχήν ή ωφέλημα οιασδήποτε φύσεως-

(αα) εις αθλητήν, οικείον ή συγγενή αυτού επί τω σκοπώ ή επί τη λήψει υποσχέσεως ως αναφέρεται εις την παράγραφον (α)~

(ββ) εις σωματείον ή το διοικητικόν συμβούλιον τούτου ή εις μέλος αυτού ή εις μέλος σωματείου ή εις αθλούμενον σωματείου προς επίτευξιν ευνοϊκού αποτελέσματος υπέρ του σωματείου αυτών και εις βάρος του αντιπάλου ή των αντιπάλων αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1500, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας:

Νοείται ότι ουδέν αδίκημα διαπράττεται οσάκις σωματείον ή μέλος αυτού διά του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου του υπόσχεται ή καταβάλλη πάσης φύσεως παροχάς προς αθλητάς αυτού προς επίτευξιν ευνοϊκού υπέρ του σωματείου των αποτελέσματος.

(2) Εις περίπτωσιν καθ’ ην εξ οιασδήποτε πράξεως γενομένης ως προνοείται εν τω εδαφίω (1) επήλθε το σκοπούμενον αποτέλεσμα, ο υπαίτιος της πράξεως ταύτης υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας πεντακοσίας λίρας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(3) Εν τω παρόντι άρθρω-

“αθλητής” σημαίνει παν αθλούμενον πρόσωπον ανεξαρτήτως εάν τούτο είναι μέλος σωματείου ή μη~

“σωματείον” σημαίνει οιονδήποτε νομίμως συσταθέν σωματείον ή οργάνωσιν εν τη Δημοκρατία επί τω τέλει προαγωγής της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του αθλητισμού της Κύπρου γενικώτερον και περιλαμβάνει τους γυμναστικούς συλλόγους.

(4) Ουδεμία ποινική δίωξις δι’ οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να γίνη εκτός υπό ή τη συγκαταθέσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

(5) Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου παν μέλος του αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου κέκτηται αρμοδιότητα εκδικάσεως οιουδήποτε αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου και επιβολής των υπό τούτου προνοουμένων ποινών.

(6) Παν πρόσωπον-

(α) παραβαίνον ή παραλείπον να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών εν τη οποία δεν γίνεται ειδική περί τούτου πρόνοια είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, επί τη καταδίκη του, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500~ και

(β) διαθέτον οικονομικήν και τεχνικήν βοήθειαν ή χορήγημα του Οργανισμού δι’ έτερον σκοπόν διάφορον του δι’ ον εχορηγήθη αύτη ή τούτο είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, επί τη καταδίκη του, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500. Εις τον καταδικασθέντα επιβάλλεται ωσαύτως και διά της αυτής αποφάσεως χρηματική ποινή ισόποσος προς την χορηγηθείσαν οικονομικήν και τεχνικήν βοήθειαν ή χορήγημα.

Απολογισμός, εκθέσεις δραστηριοτήτων, κλπ.

24Α.-(1) Άπασαι αι αθλητικαί ομοσπονδίαι και άπαντα τα αθλητικά σωματεία υποβάλλουν καθ’ έκαστον έτος εις τον Οργανισμόν τον εγκεκριμένον Προϋπολογισμόν των καθώς και έκθεσιν της αθλητικής δραστηριότητος των τμημάτων των ως και οιαδήποτε άλλα ευλόγως ζητούμενα στοιχεία διά να μελετηθούν και να καθορισθή το ύψος της εκάστοτε επιχορηγήσεως των υπό του Οργανισμού.

(2) Άπασαι αι αθλητικαί ομοσπονδίαι και άπαντα τα αθλητικά σωματεία τα καθ’ οιονδήποτε τρόπον επιχορηγούμενα υπό του Οργανισμού υποβάλλουν εις τον Οργανισμόν απολογισμόν διά τα ποσά διά των οποίων επεχορηγήθησαν. Η μη υποβολή του προρρηθέντος απολογισμού συνεπάγεται την αναστολήν ή διακοπήν των επιχορηγήσεων.

Κανονισμοί

25.-(1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδει Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και καθορίζει παν ό,τι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δέον ή δύναται να καθορισθή.

(2) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Επιφύλαξις

26. Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω θα επηρεάζη καθ’ οιονδήποτε τρόπον τας υφισταμένας σχέσεις αθλητικών ομοσπονδιών, οργανώσεων ή σωματείων μεταξύ των ή προς εξωκυπριακάς αρχάς και οργανώσεις.

Σημείωση
4 του Ν22/72Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

4 του Ν.22/72. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται αρξαμένη την 13ην Οκτωβρίου 1970.

Σημείωση
9 του Ν87/85Επιφύλαξις

9 του Ν.87/85. Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως του βασικού νόμου, καταργουμένης ή τροποποιουμένης διά του παρόντος Νόμου, καθ’ ο μέτρον δεν συγκρούονται προς ρητάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, παραμένουν εν ισχύϊ και θεωρούνται ως εκδοθέντες δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
2 του Ν86(Ι)/95Ειδικές διατάξεις

2 του Ν.86(Ι)/95. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ο Οργανισμός μπορεί να διορίσει ως υπάλληλο του, πάνω σε μόνιμη βάση, πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.

Σημείωση
3 του Ν87(Ι)/96Ίδρυση και συγκρότηση Επιτροπής Διαιτησίας

3 του Ν.87(Ι)/96. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του Κανονισμού 8 με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό:

“8. Όταν η ομοσπονδία αθλήματος το ζητήσει, ο Οργανισμός ιδρύει Επιτροπή Διαιτησίας, που απαρτίζεται από τρεις αντιπροσώπους, από τους οποίους ο ένας, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής, ορίζεται από τον Οργανισμό, ο δεύτερος από την ομοσπονδία του σχετικού αθλήματος και ο τρίτος από τον αναγνωρισμένο σύνδεσμο διαιτητών του αθλήματος. Σε περίπτωση άρνησης της ομοσπονδίας του αθλήματος ή του αναγνωρισμένου συνδέσμου διαιτητών του αθλήματος να ορίσει αντιπρόσωπο, αυτός ορίζεται από τον Οργανισμό:

Νοείται ότι το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει ταυτοχρόνως σε περισσότερες από μία από τις επιτροπές που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό:

Νοείται περαιτέρω ότι το μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας του αθλήματος δεν μπορεί να είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου σωματείου που υπάγεται στη δύναμη της ομοσπονδίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο Οργανισμός μπορεί να προχωρήσει στην ίδρυση Επιτροπής Διαιτησίας σε περίπτωση που η ομοσπονδία αθλήματος δε ζητήσει την ίδρυση της”.

(β) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 9 της φράσης “Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας” (πρώτη γραμμή) με την ακόλουθη νέα φράση:

“(1) Η Επιτροπή Διαιτησίας που ιδρύεται από τον Οργανισμό με βάση τον Κανονισμό 8”.

(γ) Με τη διαγραφή των Κανονισμών 9Α και 10.

Σημείωση
1Σημείωση Εκδοτών

Σύμφωνα με τον περί Καταργήσεως Ωρισμένων Νόμων της Δημοκρατίας, Νόμο του 1985, (Ν. 167/85), οι δυνάμει των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμων αρμοδιότητες ανατίθενται, από της ενάρξεως της ισχύος του Νόμου αυτού, σε και ασκούνται από τον Υπουργό και Υπουργείο για τον οποίο και για το οποίο γίνεται μνεία στους Νόμους αυτούς.

Σημείωση
3 του Ν.136(Ι)/2002Έναρξη Ισχύος του Ν.136(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.136(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.