Αναγκαστική απαλλοτρίωσις και εκποίησις ιδιοκτησίας

21.-(1) Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν όπως αποκτά δι’ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιοκτησίαν προς εξυπηρέτησιν των σκοπών του, επί τη βάσει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου.

(2) Η εκποίησις ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον επιβάρυνσις ακινήτου ιδιοκτησίας ανηκούσης εις τον Οργανισμόν υπόκειται εις προηγουμένην έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου.