Εκπροσώπησις του Οργανισμού

22. Εν οιαδήποτε δικαστική διαδικασία ο Οργανισμός εκπροσωπείται υπό του Γενικού Διευθυντού ή οιουδήποτε ετέρου δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλου του Οργανισμού.