Καθίδρυσις και συγκρότησις Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

6.-(1) Καθιδρύεται Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού συγκειμένη εξ ενός προέδρου, ενός αντιπροέδρου και τριών ετέρων μελών, διοριζομένων υπό του Οργανισμού.

(2) Τα μέλη της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού δέον όπως είναι πρόσωπα υψηλού ηθικού επιπέδου, ανεξάρτητα και κατέχωσι πείραν και ικανότητα περί τον αθλητισμόν.

Κανένα πρόσωπο που είναι πρόεδρος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε Επιτροπής με οποιοδήποτε όνομα που έχει τη διοίκηση οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου ομαδικού αθλήματος δεν μπορεί να διοριστεί ή να παραμείνει μέλος οποιουδήποτε οργάνου ή επιτροπής του Οργανισμού που προνοείται από τον παρόντα Νόμο ή οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των ετέρων μελών της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού είναι διετής:

Νοείται ότι ο Οργανισμός δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον, προ της λήξεως της θητείας αυτής, να τερματίση τον διορισμόν του Προέδρου ή οιουδήποτε ετέρου μέλους της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού λόγω συχνής απουσίας αυτού εκ των συνεδριάσεων της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού.