Απαρτία και απόφασις κατά πλειοψηφίαν Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

7. Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον παρίστανται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος αυτής και εν έτερον μέλος αυτής. Οσάκις η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού απαρτίζεται εκ ζυγού αριθμού μελών, μη επιτευχθείσης ομοφωνίας, ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, ως θα ήτο η περίπτωσις, θα έχη δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.