Εξουσία Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού προς έκδοσιν οδηγιών

8. Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού κέκτηται εξουσίαν όπως ρυθμίζη τα των συνεδριάσεων αυτής και την ενώπιον αυτής ακολουθητέαν διαδικασίαν και καθορίζη τα τέλη και έξοδα της ενώπιον αυτής διαδικασίας.