Αρμοδιότητες Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

9. Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού κέκτηται τας εξής αρμοδιότητας:

(1) Ως πρωτοβάθμιος Δικαστική Επιτροπή-

(α) όπως εκδικάζη αθλητικάς δικαστικάς υποθέσεις οσάκις το καταστατικόν της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας δεν προβλέπη περί τούτου~

(β) όπως εκδικάζη αθλητικά παραπτώματα, οσάκις το καταστατικόν της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας δεν προβλέπη περί τούτου:

Νοείται ότι οσάκις δι’ αθλητικήν δικαστικήν υπόθεσιν ή αθλητικόν παράπτωμα η οικεία αθλητική ομοσπονδία ή το οικείον αθλητικόν σωματείον έχη αρμοδιότητα εκδικάσεως η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού θα ασκή πρωτοβάθμιον δικαστικήν δικαιοδοσίαν εάν η οικεία ομοσπονδία ή το οικείον αθλητικόν σωματείον δεν ασκήσουν την ως είρηται αρμοδιότητα εντός δεκαπέντε ημερών από της ημερομηνίας καθ’ ην η αθλητική δικαστική υπόθεσις εδημιουργήθη ή το αθλητικόν παράπτωμα διεπράχθη~

(γ) Όπως εκδικάζει αθλητικά παραπτώματα που συνιστούν αντιαθλητική συμπεριφορά, που αφορά-

(i) Xoρήγηση σε αθλητή ή λήψη από αθλητή χημικής ουσίας ή φαρμάκου ή άλλης ουσίας που είναι ενδεχόμενο να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας τους (doping) ή χρήση κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης.

(ii) Απαίτηση ή αποδοχή ή συμφωνία ή υπόσχεση να δεχτεί ή απόπειρα να δεχτεί ή να λάβει περιουσία ή ωφέλημα ή δώρα ή χρηματική αμοιβή ή άλλο αντάλλαγμα, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε κατά ομάδας ή σωματείου ή με σκοπό να επιδείξει εύνοια υπέρ ενός σωματείου σε αγώνα που διεξήχθηκε, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί.

(iii) Προσφορά, χορήγηση, παροχή, προμήθεια ή υπόσχεση για προσφορά ή προμήθεια περιουσίας ή ωφελήματος ή δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε κατά ομάδας ή σωματείου σε αγώνα που διεξήχθηκε, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί:

Νοείται ότι το αδίκημα μπορεί να διαπραχθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα και άσχετα από το αν η προσφορά, χορήγημα, παροχή, προμήθεια περιουσίας, ωφελήματος ή δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος δίνεται, προσφέρεται ή γίνεται σε συγγενή ή οικείο ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, νοουμένου ότι ο σκοπός είναι η αλλοίωση του αποτελέσματος του αγώνα.

(iv) Παρότρυνση ή συμφωνία για αλλοίωση ή επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε αγώνα ή αγώνες για οποιοδήποτε λόγο, έστω και χωρίς χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμα.

(v) Καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή έκτακτης αμοιβής, φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου έκτακτου ανταλλάγματος από σωματείο, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλη σωματείου ή από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο σε άλλο σωματείο ή αθλητή/αθλήτρια ή αθλητές/αθλήτριες άλλου σωματείου, με σκοπό να διεγείρουν τις σωματικές ή ψυχικές δυνάμεις των αθλητών για επίτευξη αποτελέσματος που κρίνεται ευνοϊκό υπέρ του σωματείου που προβαίνει στην καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή αμοιβής, φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου ανταλλάγματος:

Νοείται ότι δεν διαπράττεται κανένα αδίκημα, όταν σωματείο ή μέλος του μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου υπόσχεται ή καταβάλλει οποιαδήποτε παροχή, φιλοδώρημα ή πριμ στους αθλητές/αθλήτριες του δικού του σωματείου για επίτευξη ευνοϊκού αποτελέσματος υπέρ του δικού του σωματείου.

(vi) Ενέργιες που ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή να προκαλέσουν τη δυσπιστία ή καχυποψία για τη διαιτησία ή γενικά για τη διοργάνωση και τον τρόπο διεξαγωγής του αγώνα ή για τη συμμετοχή οποιουδήποτε στον αγώνα ή να προαγάγουν αισθήματα εχθρότητας ή κακής διάθεσης μεταξύ των οπαδών ή αθλητών ή σωματείων ή διαιτητών ή φιλάθλων ή άλλων προσώπων που έχουν συνδράμει ή θα συνδράμουν στη διεξαγωγή του αγώνα.

(vii) Eνέργειες που αποδίδουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιοδήποτε αθλητικό αδίκημα ή κακή πρόθεση ή αντιαθλητική συμπεριφορά που βλάπτει είτε την ασχολία του ή το επάγγελμα του ή το εκθέτουν σε γενικό μίσος, περιφρόνηση ή προκατάληψη ή το γελοιοποιούν:

Νοείται ότι η ΑΔΕΑ στην πρωτοβάθμια δικαιοδοσία της δεν έχει, δυνάμει των υποπαραγράφων (vi) και (vii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε δικαιοδοσία επί ιδιοκτητών εφημερίδων, εκδοτών εφημερίδων, δημοσιογράφων ή οποιωνδήποτε άλλων φυσικών προσώπων τα οποία εργάζονται ή συνεργάζονται με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

(viii) Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν αντιαθλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά ή περιφρόνηση ή ανυπακοή σε οποιαδήποτε διαταγή ή απόφαση της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού ή του Οργανισμού.

(ix) Πράξη ή παράλειψη που προορίζεται να αποτρέψει, ή ενδέχεται να αποτρέψει οποιοδήποτε πρόσωπο από του να ενεργήσει σε διαδικασία της ΑΔΕΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο ως συνήγορος, μάρτυρας ή διάδικος.

(x) Πράξη ή παράλειψη η οποία είναι ενδεχόμενο να παρεμποδίσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποιαδήποτε ενώπιον της ΑΔΕΑ διαδικασία ή οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται με σκοπό την έναρξη διαδικασίας ενώπιον της ΑΔΕΑ.

(xi) Αθλητικά παραπτώματα που συνιστούν παράβαση ή μη συμμμόρφωση στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Ως η Ανωτάτη δευτεροβάθμιος Δικαστική Επιτροπή, όπως κρίνη και αποφασίζη επί πάσης εφέσεως, ήτις ήθελεν ασκηθή κατ’ αποφάσεων των οικείων δικαστικών επιτροπών, οσάκις τοιαύτη έφεσις επιτρέπεται υπό των οικείων καταστατικών και εφ’ όσον ο Οργανισμός θα απεδέχετο τοιαύτην αρμοδιότητα.

(3) Να επιδικάζη έξοδα εις αμφοτέρας τας εν εδαφίοις (1) και (2) του παρόντος άρθρου προβλεπομένας περιπτώσεις.